Փաթեթ «Start Max»

Փաթեթ «Start Max»

Շահավետ օվերդրաֆտ և լավագույն պայմանները Ձեր բիզնեսի զարգացման համար

Վարկի արժույթ
֏
Visa Business
3 ամիս անվճար
Օվերդրաֆտ
1,53% տոկոսադրույքով
Online banking
Անվճար միացում

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Փաթեթ «Start Max»

Փաթեթ «Start Max»

Ստացեք բանկային ծառայությունների հիմնական փաթեթն առանց թաքնված վճարների։ Փաթեթը ներառում է օվերդրաֆտի հնարավորություն 500,000 ՀՀ դրամի չափով, տարեկան փաստացի 1․55% տոկոսադրույքով, 36 ամիս ժամկետով, օնլայն հայտի հնարավորություն։

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Փաթեթ «Start»
Սկսեք զարգացնել Ձեր բիզնեսը օվերդրաֆտի հատուկ պայմաններով

Բանկային հաշիվ
Անվճար բացում և սպասարկում
IDBusiness համակարգի
Անվճար միացում
Visa Business քարտ
Առաջին 3 ամիսն անվճար

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft
Օգտվեք Իդրամ անհպում վճարումներ ընդունող գործընկերների համար նախատեսված փաթեթից

Օվերդրաֆտ
Մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ
Visa Business վճարային քարտ
Քարտի գործողության առաջին տարվա համար անվճար
IDBusiness համակարգի միացում
Անվճար

Հատուկ առաջարկ

Visa Business քարտ

Օգտվեք ձեռնարկությունների համար նախատեսված Visa Business քարտից։ Կատարեք վճարումներ ամբողջ աշխարհում և ստացեք բիզնեսի համար նախատեսված բազմաթիվ արտոնություններից տարեկան ընդամենը 5000 դրամով։

Փաթեթ «Start Max» - Հատուկ առաջարկներ
Մատուցվող ծառայության անվանումը
Սակագին
Բանկային հաշվի բացում
Մեկ բանկային հաշիվ ՀՀ դրամով` անվճար

Մեկ արտարժույթային հաշիվ` անվճար
Բանկային հաշվի այլ պայմաններ
Համաձայն Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների Տեղեկատվական ամփոփագրի
Բանկ-հաճախորդ համակարգին միացման հաշիվների դիտման իրավասություն
անվճար
Բանկ-հաճախորդ համակարգին միացման գործարքներ կատարելու իրավասություն
անվճար
Բանկ-հաճախորդ համակարգին միացման այլ պայմաններ
Համաձայն Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների Տեղեկատվական ամփոփագրի
Visa Business վճարային քարտ
Համաձայն Visa Businnes վճարային քարտի տեղեկատվական ամփոփագրի` հետևյալ հղումով` https://www.idbank.am/business/business-visa/#2129, բացառությամբ քարտի սպասարկման վճարի (քարտի տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում)*, մասնավորապես`

1. Անվճար` առաջին 3 ամսվա ընթացքում, որից հետո` ամսական 20,000 ՀՀ դրամ (սկսած 4-րդ ամսից), եթե հաճախորդը ընդգրկված է Իդրամ ՍՊԸ հետ համագործակցող, անհպում վճարում ընդունող գործընկերների ցանկում:

2. Անվճար` առաջին 3 ամսվա ընթացքում, որից հետո` ամսական 30,000 ՀՀ դրամ (սկսած 4-րդ ամսից), եթե հաճախորդը ընդգրկված չէ Իդրամ ՍՊԸ հետ համագործակցող, անհպում վճարում ընդունող գործընկերների ցանկում կամ եղել է ընդգրկված, սակայն համագործակցությունը դադարել է:
Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և Անհատ ձեռնարկատեր
Նպատակ
Շրջանառու միջոցների համալրում
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն/առավելագույն գումար
500,000 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը օգտվում է Start փաթեթից,500,001-1,000,000 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը օգտվում է Start Max փաթեթից
Նվազագույն/առավելագույն ժամկետ
24 ամիս, եթե հաճախորդը օգտվում է Start փաթեթից, 36 ամիս, եթե հաճախորդը օգտվում է Start Max փաթեթից
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
1%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
500,000 ՀՀ դրամ օվերդրաֆտների համար` 1.55%

500,001-1,000,000 ՀՀ դրամ օվերդրաֆտների համար` 1.53%
Սպասարկման ամսական վճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Տրամադրման միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ` հաճախորդի բանկային հաշվին (ընթացիկ հաշիվ, քարտային հաշիվ)
Օվերդրաֆտի գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն
Ամենամսյա պարտադիր մուտք բանկային/քարտային հաշվին նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված օվերդրաֆտի գումարի 20 %-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը, իսկ օվերդրաֆտի ամբողջական գումարի մարումը` ժամկետի վերջում: Տոկոսագումարների մարում` բանկային հաշվին/քարտային հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելու միջոցով` յուրաքանչյուր մուտքից` հաշվեգրված տոկոսագումարի չափով:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց վարկառուի դեպքում, վերջինիս տարիքը օվերդրաֆտի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Նվազագույնը 3 ամսվա վարկային պատմության առկայություն` հայտի ներկայացմանը նախորդող 36 ամիսների ընթացքում,

2. Օվերդրաֆտի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

3. Հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հանրագումարային 30-ից ավել ժամկետանց օրերի բացակայություն
Ապահովվածություն
Վարկարժանության գնահատական։ Իրավաբանական անձանց տրամադրվող օվերդրաֆտների դեպքում` նաև Իրավաբանական անձի մասնակիցներից առնվազն մեկ անձի երաշխավորությունը։ Ա/Ձ-ներին տրամադրվող օվերդրաֆտների դեպքում ֆիզիկական/իրավաբանական անձի երաշխավորություն` ըստ անհրաժեշտության
Տույժեր, տուգանքներ
Ժամկետանց օվերդրաֆտի գումարի տույժ` օրական 0.1%։

Ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Օվերդրաֆտի պայմանագրի վաղաժամկետ խզման տույժ` չի սահմանվում
Հայտի ընդունման և ձևակերպման վայ
Բանկի տարածքից դուրս, Բանկի մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ
Տրամադրման դրական գործոններ
1) դրական վարկային պատմություն,

2) կայուն դրամական հոսքեր,

3) բարի համբավ,

4) այլ գործոններ
Մերժման գործոններ
1) բացասական վարկային պատմություն,

2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

3) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

4) ՓԼ/ԱՖ ոլորտում առկա սահմանափակումները

5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում օվերդրաֆտի վերադարձելիությունը,

6) այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 2 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկե
Որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Օվերդրաֆտը տրամադրելու ժամկետ
Որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
94.72 KB

Դիմել հիմա

Օվերդրաֆտ 1,53% տոկոսադրույքով
Անվճար միացում IDBusiness համակարգին

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 30.08.2023 04:31
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт