Բիզնես վարկերի տրամադրման արշավ

Բիզնես վարկեր սկսած 5% տոկոսադրույքից

Վարկի արժույթ
$
Տոկոսադրույք
Սկսած 5%-ից
Մարման ժամկետ
1-84 ամիս
Վարկի գումար
Սկսած 20,000,000 ֏-ին համարժեք $

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ

Ստացեք շահավետ պայմաններով վարկեր՝ Ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ և եկամտաբեր դարձնելու համար։ Արշավի ընթացքում մինչև 31/12/2022 ներառյալ ստացեք Բիզնես վարկեր սկսած 5%-ից։

Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատերեր
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող Վարկի նպատակ
Հաճախորդի՝ ՀՀ այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում առկա վարկային պարտավորությունների վերաֆինանսավորում և/կամ Ձեռնարկատիրական գործունեությունից բխող այլ նպատակներ
Արշավի ժամկետ
Մինչև 31/03/2023թ․ ներառյալ
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի նվազագույն գումար
20,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

(համաձայն հայտի հաստատման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի)
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի առավելագույն գումար
250,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

(համաձայն հայտի հաստատման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի)
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի արժույթ
ԱՄՆ դոլար
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի նվազագույն և առավելագույն ժամկետ
37-84 ամիս
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի անվանական տոկոսադրույք
Սկսած տարեկան 7.8%-ից
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկի ամսական սպասարկման վճար
Չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք
5%
Գրավադրման հետ կապված ծախսեր
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի ապահովման միջոց հանդիսացող գրավների հետ կապված ստորև նշված ծախսերը իրականացվում են Բանկի կողմից․

- Գրավի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի վճար,

- Գրավի պայմանագրի, համաձայնությունների, հայտարարությունների նոտարական վավերացման վճար,

- Գրավի պայմանագրից բխող Բանկի գրավի իրավունքի պետական գրանցման վճար,

- Գրավի առարկայի գնահատման հետ կապված վճար։
Վարկի վերաֆինանսավորմանն առնչվող ծախսերի ֆինանսավորման նախապայման
Վերաֆինանսվորման նպատակով տրամադրվող վարկի գումարի առավելագույնը 3,5%-ը Բանկի կողմից առանց Հաճախորդի լրացուցիչ հանձնարարականի (համաձայն Բանկի և Հաճախորդի հետ կնքված վարկային պայմանագրի) ուղղվում է այլ բանկում, վարկային կազմակերպությունում վարկային պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարման հետ կապված տուժանքների մարմանը (առկայության դեպքում)։ Վերաֆինանսավորմանն առնչվող մնացած ծախսերը, մասնավորապես գրավադրման ծախսերը, իրականացվում են Բանկի կողմից՝ համաձայն 13-րդ կետի։
*
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի մնացած պայմանները կարգավորվում են համաձայն Բանկում գործող Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող վարկերի պայմանների, որոնք տեղադրված են հետևյալ հղումով։
Արշավի նպատակ
ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին գրավային ապահովմամբ տրամադրվող կարճաժամկետ վարկեր, ստորև նշված նպատակներով․,

- շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ,

- ձեռնարկատիրական գործունեությունից բխող այլ նպատակների համար։
Արշավի ժամկետ
Մինչև 31/12/2022թ․ ներառյալ
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի նվազագույն գումար
20,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

(համաձայն հայտի հաստատման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի)
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի առավելագույն գումար
Պայմանագրային
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի արժույթ
ԱՄՆ դոլար
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի նվազագույն և առավելագույն ժամկետ
1-12 ամիս
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի անվանական տոկոսադրույք
1-6 ամիս ժամկետի դեպքում՝ սկսած 5%-ից

7-12 ամիս ժամկետի դեպքում՝ սկսած 6%-ից
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկի ամսական սպասարկման վճար
Չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք
5%
Վարկի ապահովության նկատմամբ պահանջներ
- Անշարժ գույք

- Տրանսպորտային միջոցներ

- Հիմնական և շրջանառու միջոցներ

- Երաշխավորություն

- ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք
*
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի մնացած պայմանները կարգավորվում են համաձայն Բանկում գործող Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող վարկերի պայմանների, որոնք տեղադրված են հետևյալ հղումով։
Արշավի նպատակ
ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին գրավային ապահովմամբ տրամադրվող միջին և երկարաժամկետ վարկեր, ստորև նշված նպատակներով․,

- շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ,

- ձեռնարկատիրական գործունեությունից բխող այլ նպատակների համար։
Արշավի ժամկետ
Մինչև 31/12/2022թ․ ներառյալ
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի նվազագույն գումար
20,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

(համաձայն հայտի հաստատման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի)
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի առավելագույն գումար
250,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

(համաձայն հայտի հաստատման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի)
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի արժույթ
ԱՄՆ դոլար
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի նվազագույն և առավելագույն ժամկետ
13-60 ամիս
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկի անվանական տոկոսադրույք
13-36 ամիս ժամկետի դեպքում՝ սկսած 7%-ից

37-60 ամիս ժամկետի դեպքում՝ սկսած 7․5%-ից
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկի ամսական սպասարկման վճար
Չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք
5%
Վարկի ապահովության նկատմամբ պահանջներ
- Անշարժ գույք

- Տրանսպորտային միջոցներ

- Հիմնական և շրջանառու միջոցներ

- Երաշխավորություն

- ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք
*
Արշավի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի մնացած պայմանները կարգավորվում են համաձայն Բանկում գործող Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող վարկերի պայմանների, որոնք տեղադրված են հետևյալ հղումով։

Դիմել հիմա

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝ սկսած 5%-ից
Վարկի գումարը՝ սկսած 20մլն դրամից, մինչև 84 ամիս ժամկետով։

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 06.12.2022 03:08
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт