Փաթեթ «Start Max»

Փաթեթ «Start Max»

Շահավետ օվերդրաֆտ և լավագույն պայմանները Ձեր բիզնեսի զարգացման համար

Բանկային հաշիվ
Անվճար բացում և սպասարկում
Օնլայն բանկինգ
Անվճար միացում
Visa Business քարտ
Առաջին 3 ամիսն անվճար

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաթեթ «Start Max»

Փաթեթ «Start Max»

Ստացեք բանկային ծառայությունների արտոնյալ փաթեթն առանց թաքնված վճարների։ Փաթեթը ներառում է օվերդրաֆտի հնարավորություն մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամի չափով, տարեկան փաստացի 1,53% տոկոսադրույքով, 36 ամիս ժամկետով, օնլայն հայտի հնարավորություն և ամենակարևորը՝ այլ միջնորդավճարներ առկա չեն։

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Փաթեթ «Start»
Սկսեք զարգացնել Ձեր բիզնեսը օվերդրաֆտի հատուկ պայմաններով

Անվճար հաշիվ
ՀՀ դրամով
Visa Business
3 ամիս անվճար
Օվերդրաֆտ
1,55% տոկոսադրույքով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft
Ծառայությունների փաթեթ` նախատեսված «Իդրամ» ՍՊԸ-ի անհպում վճարում ընդունող գործընկերների համար

Համեմատել այլ փաթեթի հետ

Փաթեթ «Start Max»
Փաթեթ «Start Max»
1 հաշիվ ՀՀ դրամով և մեկ՝ արտարժույթով
4 ամիս անվճար
1,53% տոկոսադրույքով
Փաթեթ «Start»
ՀՀ դրամով
3 ամիս անվճար
1,55% տոկոսադրույքով
Մատուցվող ծառայության անվանումը
Սակագին
Բանկային հաշվի բացում
Մեկ բանկային հաշիվ ՀՀ դրամով` անվճար
Բանկային հաշվի այլ պայմաններ
Համաձայն Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների Տեղեկատվական ամփոփագրի
Բանկ-հաճախորդ համակարգին միացման հաշիվների դիտման իրավասություն
անվճար
Բանկ-հաճախորդ համակարգին միացման գործարքներ կատարելու իրավասություն
անվճար
Բանկ-հաճախորդ համակարգին միացման այլ պայմաններ
Համաձայն Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների Տեղեկատվական ամփոփագրի
Visa Business վճարային քարտ
Համաձայն Visa Businnes վճարային քարտի տեղեկատվական ամփոփագրի` հետևյալ հղումով` https://www.idbank.am/business/business-visa/#2129, բացառությամբ քարտի սպասարկման վճարի (քարտի տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում)*, մասնավորապես` 1. Անվճար` առաջին 3 ամսվա ընթացքում, որից հետո` ամսական 10,000 ՀՀ դրամ (սկսած 4-րդ ամսից), եթե հաճախորդը ընդգրկված է Իդրամ ՍՊԸ հետ համագործակցող, անհպում վճարում ընդունող գործընկերների ցանկում: 2. Անվճար` առաջին 3 ամսվա ընթացքում, որից հետո` ամսական 15,000 ՀՀ դրամ (սկսած 4-րդ ամսից), եթե հաճախորդը ընդգրկված չէ Իդրամ ՍՊԸ հետ համագործակցող, անհպում վճարում ընդունող գործընկերների ցանկում կամ եղել է ընդգրկված, սակայն համագործակցությունը դադարել է:
Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և Անհատ ձեռնարկատեր
Նպատակ
Շրջանառու միջոցների համալրում
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն/առավելագույն գումար
500,000 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը օգտվում է Start փաթեթից,500,001-1,000,000 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդը օգտվում է Start Max փաթեթից
Նվազագույն/առավելագույն ժամկետ
24 ամիս, եթե հաճախորդը օգտվում է Start փաթեթից, 36 ամիս, եթե հաճախորդը օգտվում է Start Max փաթեթից
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
1%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
500,000 ՀՀ դրամ օվերդրաֆտների համար` 1.55% 500,001-1,000,000 ՀՀ դրամ օվերդրաֆտների համար` 1.53%
Սպասարկման ամսական վճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Տրամադրման միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ` հաճախորդի բանկային հաշվին (ընթացիկ հաշիվ, քարտային հաշիվ)
Օվերդրաֆտի գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն
Ամենամսյա պարտադիր մուտք բանկային/քարտային հաշվին նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված օվերդրաֆտի գումարի 20 %-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը, իսկ օվերդրաֆտի ամբողջական գումարի մարումը` ժամկետի վերջում: Տոկոսագումարների մարում` բանկային հաշվին/քարտային հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելու միջոցով` յուրաքանչյուր մուտքից` հաշվեգրված տոկոսագումարի չափով:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց վարկառուի դեպքում, վերջինիս տարիքը օվերդրաֆտի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Նվազագույնը 3 ամսվա վարկային պատմության առկայություն` հայտի ներկայացմանը նախորդող 36 ամիսների ընթացքում, 2. Օվերդրաֆտի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, 3. Հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հանրագումարային 30-ից ավել ժամկետանց օրերի բացակայություն
Ապահովվածություն
Վարկարժանության գնահատական։ Իրավաբանական անձանց տրամադրվող օվերդրաֆտների դեպքում` նաև Իրավաբանական անձի մասնակիցներից առնվազն մեկ անձի երաշխավորությունը։ Ա/Ձ-ներին տրամադրվող օվերդրաֆտների դեպքում ֆիզիկական/իրավաբանական անձի երաշխավորություն` ըստ անհրաժեշտության
Տույժեր, տուգանքներ
Ժամկետանց օվերդրաֆտի գումարի տույժ` օրական 0.1%։ Ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։ Օվերդրաֆտի պայմանագրի վաղաժամկետ խզման տույժ` չի սահմանվում
Հայտի ընդունման և ձևակերպման վայ
Բանկի տարածքից դուրս, Բանկի մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ
Տրամադրման դրական գործոններ
1) դրական վարկային պատմություն, 2) կայուն դրամական հոսքեր, 3) բարի համբավ, 4) այլ գործոններ
Մերժման գործոններ
1) բացասական վարկային պատմություն, 2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ, 3) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում, 4) ՓԼ/ԱՖ ոլորտում առկա սահմանափակումները 5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում օվերդրաֆտի վերադարձելիությունը, 6) այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 2 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկե
Որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Օվերդրաֆտը տրամադրելու ժամկետ
Որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 20.10.2021 06:19
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт