Ներդրումային
Ներդրումային ծառայություն

Ներդրումային ծառայություն

Արժեթղթային գործարքներ և արժեթղթերի պահառություն

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Ներդրումային ծառայություն

Ներդրումային ծառայություններ

Վստահիր IDBank-ին քո արժեթղթային գործարքները և մենք կգտնենք քեզ համար ամենաշահավետ լուծումները՝ հանդես գալով որպես բրոքեր։ Բրոքերային ծառայությունները՝ պարտատոմսերի առք, վաճառք և այլ գործառնություններ, մատուցվում են և ֆիզիկական, և իրավաբանական անձանց։ Բանկն առաջարկում է նաև արժեթղթերի պահառության ծառայություն։

Դեպո (արժեթղթերի) հաշվի բացում
1,000ՀՀ դրամ
Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով հաճախորդների համար դեպո (արժեթղթերի) հաշիվների բացում
Անվճար
Դեպո (արժեթղթերի) հաշվի սպասարկում
5000 ՀՀ դրամ տարեկան
Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով հաճախորդների համար դեպո (արժեթղթերի) հաշիվների սպասարկում
Անվճար
Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում
Գործարքի գումարի 0.04 %, նվազագույնը 4,000 ՀՀ դրամ
Հետգնման աճուրդներին ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի վաճառք
Գործարքի գումարի 0.04 %, նվազագույնը 4,000 ՀՀ դրամ
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի առք և վաճառք
Գործարքի գումարի 0.04 %, նվազագույնը 4,000 ՀՀ դրամ
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Կորպորատիվ Պարտատոմսերի առք և վաճառք
Գործարքի գումարի 0.05%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ
Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով իրավաբանական և ֆիզիկական անձ հաճախորդների հանձնարարականներով վաճառքի գործառնությունների իրականացում
Անվճար
Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին
Անվճար
Ներպահառուական փոխանցումներ
Անվճար
Միջպահառուական փոխանցումներ
1,000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում
Անվճար
Ներդրողի հանձնարարությամբ արժեթղթերի առք և վաճառքի գործառնությունների իրականացում բորսայական հարթակներում
Օրական շրջանառությունից մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ - 0.08%, 10,000,000 մինչև 80,000,000 ՀՀ դրամ - 0.06%, 80,000,000- 200,000,000 ՀՀ դրամ - 0.05%, 200,000,000 ՀՀ դրամ և ավելի - 0.03 %"
Ներդրողի հանձնարարությամբ արժեթղթերի առք և վաճառքի գործառնությունների իրականացում արտաբորսայական հարթակներում
Գործարքի ծավալի 0,2% գումարած միջնորդ ընկերության միջնորդավճարներ"
Առևտրային համակարգեր, բորսաներ, բրոքերային ընկերություններ - միջոցների մուտքագրում, ելքագրում/ապադեպոնացում
Առևտրային համակարգերի, բորսաների, բրոքերային ընկերությունների, միջնորդ բանկերի ծախսերը և հարկերը գումարած նշված գումարների 50%-ը:"
Ալյ գործառնությունների իրականացում
Միջնորդ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ, բրոքերային ընկերություններ և այլ) ծախսերը և հարկերը գումարած նշված գումարների 50%-ը:
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Միջնորդավճարները գանձվում են Հաճախորդի հաշվից ֆինանսական գործարքն իրականացնելիս` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ հանձնարարության: Արտարժույթով հաշվարկված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով, գործարքի պահին Բանկում գործող վաճառքի փոխարժեքով: Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար սակագները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:"
Բրոքերային հաշվի կամ առանձին ենթահաշվի քաղվածք
Առձեռն կամ Էլ. Փոստի միջոցով, Ըստ Հաճախորդի պահանջի
Գործարքի քաղվածք
Առձեռն կամ Էլ. Փոստի միջոցով, Ըստ Հաճախորդի պահանջի"
Դրամական շարժի քաղվածք
Առձեռն կամ Էլ. Փոստի միջոցով, Ըստ Հաճախորդի պահանջի
Սակագների և գործարքների իրականացման պայմանների վերաբերյալ տեղեկություններ
Հեռախոս/ Առձեռն / Փոստ / Էլ. Փոստ/ Վեբ կայք, Ըստ Բանկի կողմից որոշված ժամկետների
Սխալների ուղղում, ճշտումներ
Առձեռն կամ Էլ. Փոստի միջոցով, Ըստ սխալների կամ անճշտությունների ի հայտ գալու
Այլ տեղեկատվություն
Առձեռն կամ Էլ. Փոստի միջոցով, Ըստ Բանկի կողմից նախատեսված դեպքերի

* Ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ՝ պայմանագրային, Բացառությամբ «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի կողմից սահմանված բացառությունների Ուշադրություն - Արժեթղթերում ներդրումները երաշխավորված չեն ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի միջոցներով, բացառությամբ բանկերի կողմից թողարկված պարտատոմսերում կատարվող ներդրումները, ինչպես նաև բանկը հանդիսանում է ֆիզիկական անձանց գծով հարկային գործակալ և կատարում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկային վճարումները: - Պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է Հաճախորդը: - Բանկը չի փոխհատուցելու Հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

© 2022 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 13.10.2022 10:12
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт