Բիզնես հիփոթեք

Բիզնես հիփոթեք

Ձեռք բերեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով

Վարկի արժույթ
֏ , $
Տոկոսադրույք
Սկսած 8.5%
Մարման ժամկետ
24-180 ամիս
Վարկի գումար
սկսած 10,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Բիզնես հիփոթեք

Բիզնես հիփոթեք

Ձեռք բերեք, կառուցեք կամ վերանորոգեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով։  
Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց։

Առավելություններ

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 180 ամիս
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վարկային գիծ
Օգտվեք ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրվող վարկային գծից

Բարձր սահմանաչափ
Մինչև 250 մլն դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար
Սկսած ընդամենը 0․5%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Օվերդրաֆտ
Ստացեք շահավետ պայմաններով օվերդրաֆտ Ձեր բիզնեսի համար

Անվճար սպասարկում
Ամսական սպասարկման վճար չի գանձվում
Մատչելի տոկոսադրույք
Սկսած տարեկան 13%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Համեմատել այլ վարկի հետ

Բիզնես հիփոթեք
Բիզնես հիփոթեք
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
ID-EIB-III Ծրագիր
Էներջի վարկ
Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր
Սկսած ընդամենը 8%-ից
Առավելագույնը 90 ամիս
Մինչև 500,000,000 ֏
Խնայում եք էներգաարդյունավետ համակարգերի շնորհիվ
Ցածր տոկոսադրույք` սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Ցածր միջնորդավճար` սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Վարկի չափը սկսվում է 50,000,000 դրամից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Անուիտետային, նվազող կամ խառը մարման տարբերակներ
Առավելագույնը 60 ամիս

Հատուկ առաջարկ

Խոշոր, փոքր/միջին և միկրո վարկեր

Ստացեք շահավետ պայմաններով վարկեր Ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ և եկամտաբեր դարձնելու համար։ Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով՝ սկսած 7% տարեկան տոկոսադրույքից:

Բիզնես հիփոթեք - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
1. Անշարժ գույքի, այդ թվում առանձին հողատարածքի ձեռքբերում (անկախ անշարժ գույքի նպատակային նշանակությունից),

2. Անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում/կառուցում
Վարկառու
Բանկի ներքին դասակարգման չափանիշների համաձայն միկրո, ՓՄՁ և խոշոր դասին համապատասխանող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազագույն ժամկետ
24 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ
180 ամիս
Վարկի գումար
նվազագույն՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ, 20,000 ԱՄՆ դոլար

առավելագույն՝ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված մեկ փոխառուի ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվով թույլատրելի սահմանաչափը
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք
ՀՀ դրամի դեպքում վարկի գործողության առաջին 12 ամիսների համար հաստատուն տոկոսադրույք` սկսած 10.1 %-ից, 13-րդ ամսից սկսած լողացող տոկոսադրույք` ԱԲՀՏ գումարած 0-4%

ԱՄՆ դոլարի դեպքում վարկի գործողության առաջին 24 ամիսների համար հաստատուն տոկոսադրույք` սկսած 8.5 %-ից,

25-րդ ամսից սկսած լողացող տոկոսադրույք` ԱԲՀՏ գումարած 0-4%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
վարկի գումարի 0.5-1%, միանվագ
Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը, ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից, կարող է տրամադրվել վարկի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում, սակայն գումարային չի կարող գերազանցել 36 ամիսը
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ
1. անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,

2. նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական,

3. խառը` վարկի մայր գումարի մարումները` ելնելով հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի առաջացման դինամիկայից, իսկ տոկոսագումարները` ամսական:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
համաձայն Բանկում գործող սակագների
Վարկի գումարի կանխիկացում
1. Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում, վարկի գումարը փոխանցվում է վաճառողի բանկային հաշվին: Վաճառողի՝ Բանկում գտնվող բանկային հաշվին փոխանցվելու դեպքում այդ հաշվից գումարը կանխիկացնելիս կանխիկացման սակագին չի կիրառվում,

2. Անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` համաձայն սակագների
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող են սահմանվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Ձեռքբերվող/վերանորոգվող/վերակառուցվող անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր)**,

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• Իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
Սահմանվում է Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերով։
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում գրավի առարկան ենթակա է ապահովագրման գնահատված շուկայական արժեքից:

Գրավի մնացած տեսակների դեպքում վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմինը կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն։
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` վաղաժամկետ մարվող գումարի 5%
Հայտի ընդունման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
Համաձայն Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Տոկոսադրույքը սկսած 8.5%-ից
Վարկի գումարը՝ սկսած 10,000,000 ֏ -ից

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 10.11.2023 05:46
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт