Ավելին
Սակագներ

Սակագներ

Ծանոթացեք Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագներին

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Սակագներ

Սակագներ

Ծանոթացեք Բանկի կողմից մատուցվող բազմատեսակ ծառայությունների սակագներին մեկ վայրում։ Ներկայացված են բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման, դրամական փոխանցումների, վարկերի և բազմաթիվ այլ ծառայությունների սակագները։ 
Յուրաքանչյուր ծառայության վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ կայքի վերին մենյուից ընտրելով համապատասխան ծառայությանը նվիրված էջը։ 

1
Սույն սակագները չեն կիրառվում ստորև նշված նկարագրին համապատասխանող Բանկի նոր հաճախորդների համար՝
ա) ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալում գումարային 50 տոկոս և ավելի մասնակցություն ունեն՝

- օտարերկրյա քաղաքացիները, և/կամ

- ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, և/կամ

- ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը, որի կանոնադրական կապիտալում գումարային 50 տոկոս և ավելի մասնակցություն ունեն օտարերկրյա քաղաքացիներ կամ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք
:
բ) օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող ՀՀ-ում գրանցված Անհատ ձեռնարկատիրոջ համար,

գ) հաճախորդ, որի իրական շահառուն հանդիսանում է օտարերկրյա քաղաքացի։

Ընդ որում, սույն կետի իմաստով Բանկի նոր հաճախորդ հասկացությունը մեկնաբանվում է որպես՝ մինչև սույն տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության մեջ դրվելու օրը Բանկում գործող բանկային հաշիվ չունեցող հաճախորդ։

Բանկային հաշիվների բացում և սպասարկում
Սակագինը՝ ՀՀ դրամ
Հաշվի բացում (յուրաքանչյուր հաշվի համար)
3,000
Հաշվի վերաբացում (յուրաքանչյուր հաշվի համար)
3,000
Հաշվի սպասարկում (բոլոր հաշիվների համար միասին)
անվճար
Հաշվի փակում
անվճար
Հաշվի չնվազող մնացորդ
չի սահմանվում
Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում հաշիվներին Բանկի կողմից ընդունելի արժույթների համար
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից հաճախորդի հաշիվներին կանխիկ մուտքագրված գումարի սահմաններում` ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից հաճախորդի հաշիվներին անկանխիկ, և Բանկի տարանցիկ հաշիվներին մուտքագրված գումարների դեպքում
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Հեռավար սպասարկման համակարգերում ձևավորվող քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում
անվճար
Քաղվածքների (1 հաշվի համար) տրամադրում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված (առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ տրամադրվող) քաղվածքների դեպքում` առաջին անգամ
անվճար
Քաղվածքների (1 հաշվի համար)տրամադրում մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
500
Քաղվածքների (1 հաշվի համար)տրամադրում մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
1,000
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում յուրաքանչյուր գործարքից հետո առաջին անգամ
անվճար
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
500
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
1,000
Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի, շարժի, վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում հայերենով
3,000
Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի, շարժի, վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում երկլեզու (օրինակ՝հայերեն – ռուսերեն կամ հայերեն - անգլերեն)
5,000
Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի, շարժի, վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում պարտավորությունների վերաբերյալ և ՀՀ ՊԵԿ ներկայացվող եռամսյակային տեղեկանքների տրամադրում
1,000
Այլ տեղեկանքների տրամադրում
5,000
Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում
10,000
Ընթացիկ բանկային հաշիվների համար տարեկան տոկոսադրույք
0% (տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%)
Բանկի կողմից Բանկի տարածքում լիազորագրի պատրաստում
3,000
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս
Սակագինը՝ ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` «ԱյԴԻ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների միջև ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ (ԱյԴի Բանկի համակարգում)
անվճար
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` ՀՀ դրամով փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր
անվճար
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` ՀՀ դրամով շտապ փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր
0.1%,

նվազագույնը 500,

առավելագույնը 10,000
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում
0.12%,

նվազագույնը` 2,000,

առավելագույնը` 20,000
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր վճարման հանձնարարականը հեռավար սպասարկման համակարգերի միջոցով ներկայացնելու դեպքում
0.1%,

նվազագույնը` 1,500,

առավելագույնը` 20,000
Արտարժույթով փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով OUR տարբերակով (Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցող հաճախորդը)
0.15%,

նվազագույնը` 6,000,

առավելագույնը` 50,000
Արտարժույթով փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով Guaranteed OUR տարբերակով (Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ)՝ ի հավելումն վերը նշված OUR տարբերակի սակագներին գանձվում է
12,000
Արտարժույթով փոխանցումներ Եվրոյով Guaranteed OUR տարբերակով (Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ) ներառյալ մինչև 12,500 եվրոյի դեպքում
12,000
Արտարժույթով փոխանցումներ Եվրոյով Guaranteed OUR տարբերակով (Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ) 12,500 եվրոն գերազանցելու դեպքում
0.15%,

նվազագույնը` 14,000,

առավելագույնը` 50,000
Արտարժույթով փոխանցումներ BEN/SHA տարբերակով (Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված երրորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից)
5,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով, լարիով կատարվում է միայն OUR տարբերակով, ընդ որում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ
0.05%,

նվազագույնը` 3,000,

առավելագույնը` 20,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ Բանկի համար ընդունելի այլ արժույթով OUR տարբերակով (վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը)
0.15%,

նվազագույնը` 14,000,

առավելագույնը` 60,000
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում ՀՀ դրամով
1,000
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում ՌԴ ռուբլով, լարիով
10,000
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում այլ արտարժույթով մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում
30,000
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում այլ արտարժույթով 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում
125,000
Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից ՀՀ դրամով
անվճար
Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից ՌԴ ռուբլով, լարիով
10,000
Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից այլ արտարժույթով
20,000
SWIFT հաղորդագրության կրկնօրինակի տրամադրում
3,000
Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով ՌԴ ռուբլով
անվճար
Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով այլ արտարժույթով մինչև 500 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ
5,000
Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով այլ արտարժույթով 500 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ
15,000
Կանխիկ դրամով և արտարժույթով իրականացվող գործառնություններ
Սակագին՝ ՀՀ դրամ
Կանխիկ արտարժույթի առքուվաճառք, փոխանակում շրջանառության համար պիտանի դրամանիշների դեպքում
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքի
Կանխիկ արտարժույթի առքուվաճառք, փոխանակում ԱՄՆ դոլարի, եվրոյի, ՌԴ ռուբլու հնամաշ դրամանիշների դեպքում
3%
Կանխիկ արտարժույթի հաշվում, իսկության ստուգում, մեկ այլ անվանական արժեքի դրամանիշի հետ փոխանակում մինչև 300 ԱՄՆ դոլարը կամ 300 եվրոն կամ 20,000 ՌԴ ռուբլին ներառյալ կամ 300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Բանկի համար ընդունելի այլ արտարժույթի դեպքում
անվճար
Կանխիկ արտարժույթի հաշվում, իսկության ստուգում, մեկ այլ անվանական արժեքի դրամանիշի հետ փոխանակում 300 ԱՄՆ դոլարը կամ 300 եվրոն կամ 20,000 ՌԴ ռուբլին կամ 300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Բանկի համար ընդունելի այլ արտարժույթը գերազան¬ցելու դեպքում
0.1%,

նվազագույնը 1,000

առավելագույնը 100,000
ՀՀ դրամի մետաղադրամների հաշվում, տրամադրում, փոխանակում, փաթեթավորում՝ Բանկի հաճախորդ չհանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատը
անվճար
ՀՀ դրամի մետաղադրամների հաշվում, տրամադրում, փոխանակում, փաթեթավորում՝ Բանկի հաճախորդ չհանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար յուրաքանչյուր դրամանիշից 50 հատից ավելի դեպքում
Գումարի 1%,նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում Բանկի POS-տերմինալներով՝ ՀՀ-ից դուրս թողարկված քարտերի միջոցով
1%
Փաստաթղթային ինկասո
Սակագին՝ ՀՀ դրամ
Արտահանման ինկասո՝ ինկասո հանձնարարականի թողարկում, փաստաթղթերի ընդունում և ուղարկում
0.2%

նվազագույնը` 50,000
Արտահանման ինկասո՝ ինկասոյի պայմանների փոփոխություն կամ չեղարկում
25,000
Ներմուծման ինկասո՝ ինկասո հանձնարարականի և յուրաքանչյուր փոփոխության ծանուցում
25,000
Ներմուծման ինկասո՝ ինկասո հանձնարարականի վճարում/ակցեպտավորում
0.1%

նվազագույնը 6,000

առավելագույնը 45,000
Ներմուծման ինկասո՝ ինկասո ներկայացված, բայց հաճախորդի կողմից չվճարված փաստաթղթերի վերադարձ
50,000
Փոխարկային գործառնություններ
Սակագին՝ ՀՀ դրամ
Ներբանկային փոխարկումներ
Ըստ պայմանագրի կամ Բանկի փոխարժեքի
Հեռավար սպասարկում
Սակագին՝ ՀՀ դրամ
IDBusiness համակարգի միացում
անվճար
Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում
անվճար
Գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության դիտման, այդ թվում՝ գործարքի հետ առնչվող գործողությունների իրականացման իրավասության տրամադրում
անվճար
IDBusiness Mobile հավելվածի ներբեռնում
անվճար
Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում
անվճար
Գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության դիտման, այդ թվում՝ գործարքի հետ առնչվող գործողությունների իրականացման իրավասության տրամադրում
անվճար
Վարկերի/գրավների հետ կապված գործառնություններ
Սակագին՝ ՀՀ դրամ
Գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում ֆիզիկական անձի հաշվառման թույլտվության տրամադրում (անկախ հաշվառվողների քանակից)
Յուրաքանչյուր անգամ` 3,000
Գրավադրված գույքի սեփականության վկայականում փոփոխություններ կատարելու թույլտվության տրա¬մադրում, բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների
10,000
Գրավադրված անշարժ և շարժական գույքը վարձակալության հանձ¬նելու թույլտվության տրամադրում
10,000
Գրավադրված ավտոմեքենայի հաշվառման համա-րանիշի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում
5,000
Գրավադրված գույքի մասնակի ազատման կամ գրավադրված գույքի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում(իրավաբանական անձ, Ա/Ձ հաճախորդների դեպքում), բացառությամբ ոսկու, դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավով վարկերի և այն դեպքերի, երբ գրավը փոխարինվում է
Յուրաքանչյուր գրավային պայմանագրի փոփոխության համար` 30,000
Ոսկյա իրերի կամ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների գրավով
անվճար
Դրամական միջոցների գրավով
անվճար
Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավով
անվճար
Գրավադրված գույքի վերաբերյալ գրությունների տրամադրում
Անշարժ գույքի դեպքում՝ 10,000
Գրավադրված գույքի վերաբերյալ գրությունների տրամադրում
Շարժական գույքի դեպքում՝ 5,000
Վարկի պայմանների վերանայում
վարկի մնացորդի 1% չափով, սակայն ոչ պակաս, քան 20,000 դրամ և ոչ ավել քան 150,000 դրամ

1
Սույն սակագները կիրառելի են նաև ստորև նշված նկարագրին համապատասխանող Բանկի նոր հաճախորդների համար՝
ա) ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալում գումարային 50 տոկոս և ավելի մասնակցություն ունեն՝

- օտարերկրյա քաղաքացիները, և/կամ

- ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, և/կամ

- ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը, որի կանոնադրական կապիտալում գումարային 50 տոկոս և ավելի մասնակցություն ունեն օտարերկրյա քաղաքացիներ կամ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք
:
բ) օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող ՀՀ-ում գրանցված Անհատ ձեռնարկատեր,

գ) հաճախորդ, որի իրական շահառուն հանդիսանում է օտարերկրյա քաղաքացի։

Ընդ որում, սույն կետի իմաստով Բանկի նոր հաճախորդ հասկացությունը մեկնաբանվում է որպես սույն տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության մեջ դրվելու օրը Բանկում գործող բանկային հաշիվ չունեցող հաճախորդ։

Բանկային հաշիվների բացում և սպասարկում
Սակագինը՝ ՀՀ դրամ
Հաշվի բացում (յուրաքանչյուր հա շվի համար)
20,000
Հաշվի վերաբացում (յուրաքանչյուր հա շվի համար)
20,000
Հաշվի սպասարկում (բոլոր հաշիվների համար միասին)
ամսական՝ 10,000 կամ տարեկան 100,000
Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում հաշիվներին Բանկի կողմից ընդունելի արժույթների համար
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից հաճախորդի հաշիվներին կանխիկ մուտքագրված գումարի սահմաններում` ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից հաճախորդի հաշիվներին անկանխիկ, և Բանկի տարանցիկ հաշիվներին մուտքագրված գումարների դեպքում
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Հեռավար սպասարկման համակարգերում ձևավորվող քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում
անվճար
Քաղվածքների (1 հաշվի համար) տրամադրում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված (առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ տրամադրվող) քաղվածքների դեպքում` առաջին անգամ
անվճար
Քաղվածքների (1 հաշվի համար)տրամադրում մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
5,000
Քաղվածքների (1 հաշվի համար)տրամադրում մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
10,000
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում յուրաքանչյուր գործարքից հետո առաջին անգամ
անվճար
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
5,000
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող յուրաքանչյուր քաղվածքի դեպքում
10,000
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս
Սակագինը՝ ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` «ԱյԴԻ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների միջև ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ (ԱյԴի Բանկի համակարգում)
անվճար
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` ՀՀ դրամով փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր
անվճար
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` ՀՀ դրամով շտապ փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր
0.3%,

նվազագույնը 30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով OUR տարբերակով (Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցող հաճախորդը) վճարման հանձնարարականը թղթային և հեռավար սպասարկման համակարգերի միջոցով ներկայացնելու դեպքում
0.3%,

նվազագույնը` 30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ միայն ԱՄՆ դոլարով Guaranteed OUR տարբերակով (Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ)՝ ի հավելումն վերը նշված OUR տարբերակի սակագներին գանձվում է
30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ BEN/SHA տարբերակով (Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված երրորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից)
30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով, լարիով կատարվում է միայն OUR տարբերակով, ընդ որում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ
0.3%,

նվազագույնը` 30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ Բանկի համար ընդունելի այլ արժույթով OUR տարբերակով (վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը)
0.3%,

նվազագույնը` 30,000

Սակագնային արխիվ

Կանխիկ մուտքագրման սակագների արխիվ
49.42 KB
Կանխիկ ելքագրման սակագների արխիվ
46.09 KB
14/03/2022-19/05/2022 գործող սակագներ
256.87 KB
14/03/2022-19/05/2022 գործող սակագներ
252.99 KB
26/01/2022-14/03/2022 գործող սակագներ
2.21 MB
19/05/2022թ․-09/09/2022թ.գործող սակագներ՝ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար
354.80 KB
19/05/2022թ․-09/09/2022թ.գործող սակագներ՝ ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար
354.80 KB
Հավելված 4
62.91 KB
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 27.03.2023 03:57
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт