Օվերդրաֆտ

Օվերդրաֆտ

Ստացեք շահավետ պայմաններով օվերդրաֆտ Ձեր բիզնեսի համար

Վարկի արժույթ
֏, $
Տոկոսադրույք
Սկսած 13.92%
Մարման ժամկետ
Մինչև 12 ամիս
Վարկի գումար
Սկսած 1մլն ՀՀ դրամից

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Օվերդրաֆտ

Օվերդրաֆտ

Ստացեք շահավետ պայմաններով օվերդրաֆտ՝ Ձեր բիզնեսի կարճաժամկետ խնդիրների լուծման համար։ Օվերդրաֆտը տրամադրվում է առանց ամսական սպասարկման վճարի։
Օվերդրաֆտի մարումն իրականացվում է բանկային հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելու միջոցով, բանկային հաշվին դրամական միջոցների առկայության դեպքում՝ օրական։

Առավելություններ

Անվճար սպասարկում
Ամսական սպասարկման վճար չի գանձվում
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Մատչելի տոկոսադրույք
Սկսած տարեկան 13%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վարկային գիծ
Օգտվեք ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրվող վարկային գծից

Բարձր սահմանաչափ
Մինչև 250 մլն դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար
Սկսած ընդամենը 0․5%-ից

Համեմատել այլ վարկի հետ

Օվերդրաֆտ
Օվերդրաֆտ
Ամսական սպասարկման վճար չի գանձվում
Սկսած տարեկան 13%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
ID-EIB-III Ծրագիր
Բիզնես հիփոթեք
ԳՖԿ վարկային ռեսուրսով վարկեր
Սկսած ընդամենը 8%-ից
Առավելագույնը 90 ամիս
Մինչև 500,000,000 ֏
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
Մինչև 150,000 $ կամ համարժեք ֏
Սկսած ընդամենը 9%-ից
Առավելագույնը 60 ամիս

Հատուկ առաջարկ

Փաթեթ «IDBusiness Shoppy Overdraft»

Ընդունեք անհպում վճարումներ Իդրամ համակարգով և օգտվեք օվերդրաֆտի արտոնյալ փաթեթից։ Ստացեք օվերդրաֆտ մինչև 50,000,000 դրամի չափով, ինչպես նաև Visa Business վճարային քարտ՝ մեկ տարի անվճար սպասարկումով, անվճար դրամային հաշիվ և շատ ավելին։

Օվերդրաֆտ - Հատուկ առաջարկներ
Նպատակ
ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, Անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կարճաժամկետ ֆինանսական խնդիրների լուծում
Հաճախորդի դաս
Մրկրո, Փոքր/միջին, Խոշոր
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումար
Միկրո՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ, 2,500 ԱՄՆ դոլար

Փոքր/միջին՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ, 2,500 ԱՄՆ դոլար

Խոշոր՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ, 2,500 ԱՄՆ դոլար
Առավելագույն գումար
Միկրո՝ 25,000,000 ՀՀ դրամ, 50,000 ԱՄՆ դոլար

Փոքր/միջին՝ 250,000,000 ՀՀ դրամ, 500,000 ԱՄՆ դոլար

Խոշոր՝ սահմանափակվում է ներքին կանոնակարգերով
Նվազագույն ժամկետ
1 ամիս
Առավելագույն ժամկետ
12 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Միկրո-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 17% , ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 14%

Փոքր/միջին-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 15% , ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 12%

Խոշոր-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 13%, ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 10%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Միկրո-ՀՀ դրամի համար՝սկսած 19.73% , ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 16.21%

Փոքր/միջին-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 17.38% , ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 13.92%
Սպասարկման ամսական վճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Տրամադրման միջնորդավճար
Օվերդրաֆտի գումար 1%, նվազագույնը 40,000 ՀՀ դրամ
Օվերդրաֆտի գումարի և տոկոսագումարների մարումներ
Օվերդրաֆտի մարումն իրականացվում է բանկային հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելու միջոցով, բանկային հաշվում միջոցների առկայության դեպքում օրական` բանկային օրվա ավարտին: Տոկոսագումարները հաշվարկվում են յուրաքանչյուր օր օվերդրաֆտի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։ Տոկոսագումարների մարումն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամսվա 1-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում` համաձայն Օվերդրաֆտի պայմանագրի:
Զուտ կրեդիտային շրջանառություն (ԶԿՇ)
Հաճախորդի Բանկում և/կամ այլ բանկերում բացված համապատասխան արժույթով ընթացիկ հաշվին հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների կտրվածքով ստացված կրեդիտային մուտքերի հանրագումարն է:ԶԿՇ-ն իր մեջ չի ներառում Բանկի և/ կամ այլ բանկերի կողմից տրամադրված վարկային միջոցների մուտքերը, արտարժույթի փոխարկումից ստացված մուտքերը, հաճախորդի (այդ թվում նրա հետ փոխակապակցված անձանց) մի հաշվից մեկ այլ հաշվին կատարված փոխանցումները/համալրումները:

ԶԿՇ-ն հաշվարկվում է Հաճախորդի կողմից ներկայացրած բանկային հաշիվներից քաղվածքների հիման վրա, հաշվի չի առնվում ամսական առավելագույն և նվազագույն շարժը, ինչպես նաև հիմք է ընդունվում վերջին հաշվետու տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք համեմատվում են ԶԿՇ-ի հետ
ԶԿՇ-ի նկատմամբ պահանջ
Օվերդրաֆտի պայմանագրով նախատեսված նվազագույն ԶԿՇ-ի ապահովում: Օվերդրաֆտի պայմանագրի կնքումից հետո երկամսյա պարբերականությամբ իրականացվում է հաճախորդի հաշվի մոնիթորինգ: Նվազագույն ԶԿՇ-ն չապահովելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի նվազեցնել օվերդրաֆտի սահմանաչափը, ավելացնել տարեկան տոկոսադրույքը, պահանջել օվերդրաֆտի վաղաժամկետ մարում և կիրառել պայմանագրով նախատեսված այլ միջոցները:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
12 ամիս
Բիզնեսին ներկայացվող նվազագույն պահանջ
Օվերդրաֆտ ստանալու համար հաճախորդը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12-ամսյա ժամանակահատվածում ամսական պարբերականությամբ պետք է ստացած լինի վճարումներ առնվազն 3 տարբեր գործակալներից
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
Համաձայն Բանկում գործող սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկի գումարի կանխիկացում
Համաձայն Բանկում գործող սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր),

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• Իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։ Եթե օվերդրաֆտի գումարը չի գերազանցում ԶԿՇ-ի 30 %,

ապա գույքային գրավ կարող է չպահանջվել, իսկ եթե գերազանցում է, ապա գույքային գրավը պարտադիր է` առնվազն գերազանցող մասին համապատասխան:
Վարկ/գրավ (իրացվելի արժեք)հարաբերակցություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` առավելագույնը` 50-100%` կախված գրավի տեսակից (գույքային գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ վարկը կարող է տրամադրվել նաև առանց գույքային գրավի ապահովման կամ միաժամանակ` գույքային գրավի և այլ ապահովմամբ (երաշխավորություն, ֆինանսական հոսքեր, գույքային իրավունք և այլն):
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդից կամ գույքի գնահատված շուկայական/իրացվելի արժեքից
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց օվերդրաֆտի գումարի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%
Հայտի ընդունման և ձևակերպման վայր
Բանկի մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ
Գլխավոր վարկային պայմանագրի կնքում
Հաճախորդի ցանկությամբ վերջինիս հետ կարող է կնքվել գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 240 ամիս ժամկետով
Տրամադրման դրական գործոններ
1) դրական վարկային պատմությունը,

2) կայուն դրամական հոսքեր,

3) գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) բարի համբավը,

5) այլ գործոններ
Մերժման գործոններ
1) բացասական վարկային պատմությունը,

2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակը,

3) գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը,

5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

6) այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Օվերդրաֆտը տրամադրելու ժամկետ
Օվերդրաֆտի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր, եթե հաճախորդը վարկը ավելի ուշ ստանալու ցանկություն չի հայտնել` պահպանելով 31-րդ կետում նշված ժամկետը
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Տոկոսադրույքը սկսած 13%-ից
Մինչև 12 ամիս մարման ժամկետ

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 23.10.2023 03:36
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт