Վարկային գիծ

Վարկային գիծ

Օգտվեք ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրվող վարկային գծից

Վարկի արժույթ
֏, $
Տոկոսադրույք
Սկսած 10․69%
Մարման ժամկետ
Մինչև 36 ամիս
Վարկի գումար
5,000,000 ֏ - 250,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Վարկային գիծ

Վարկային գիծ ձեռնարկատիրական գործունեության համար

Ստացեք Ձեզ անհրաժեշտ հիմնական և շրջանառու միջոցների պահանջի ծածկման համար դրամական միջոցները շահավետ պայմաններով IDBank-ի փոքր և միջին ձեռնարկատիրական վարկային գծերի օգնությամբ:
Վարկի նպատակն է իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց շրջանառու միջոցների ձեռքբերումը, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորումը, հիմնական միջոցների ձեռքբերումը։

Առավելություններ

Բարձր սահմանաչափ
Մինչև 250,000 ՀՀ դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Ցածր միջնորդավճար
Սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Օվերդրաֆտ
Ստացեք շահավետ պայմաններով օվերդրաֆտ Ձեր բիզնեսի համար

Անվճար սպասարկում
Ամսական սպասարկման վճար չի գանձվում
Մատչելի տոկոսադրույք
Սկսած տարեկան 13%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Համեմատել այլ վարկի հետ

Վարկային գիծ
Վարկային գիծ
Մինչև 250 մլն դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար՝ սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Էներջի վարկ
ՀԱԱԳ
Բիզնես հիփոթեք
Խնայում եք էներգաարդյունավետ համակարգերի շնորհիվ
Ցածր տոկոսադրույք` սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Ցածր միջնորդավճար` սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8%-ից
ՀԱԱԳ ապահովագրման ենթակա գումարի չափով
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս

Հատուկ առաջարկ

Փաթեթ «IDBusiness Shoppy Overdraft»

Ընդունեք անհպում վճարումներ Իդրամ համակարգով և օգտվեք օվերդրաֆտի արտոնյալ փաթեթից։ Ստացեք օվերդրաֆտ մինչև 50,000,000 դրամի չափով, ինչպես նաև Visa Business վճարային քարտ՝ մեկ տարի անվճար սպասարկումով, անվճար դրամային հաշիվ և շատ ավելին։

Վարկային գիծ - Հատուկ առաջարկներ
Վարկային գծի նպատակ
ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, Անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Վարկային գծի տեսակ
Վերականգնվող կամ չվերականգնվող վարկային գիծ
Հաճախորդի դաս
Միկրո, Փոքր/միջին, Խոշոր
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Վարկային գծի նվազագույն սահմանաչափ
Միկրո՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ 10,000 ԱՄՆ դոլար

Փոքր/միջին՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար

Խոշոր՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ
Միկրո՝ 25,000,000 ՀՀ դրամ 50,000 ԱՄՆ դոլար

Փոքր/միջին՝ 250,000,000 ՀՀ դրամ, 500,000 ԱՄՆ դոլար

Խոշոր՝ սահմանափակվում է ներքին կանոնակարգերով
Նվազագույն ժամկետ
12 ամիս
Առավելագույն ժամկետ
36 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Միկրո-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 14%

ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 12%

Փոքր/միջին-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 11.5% , ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 10%

Խոշոր-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 11%, ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 8%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Միկրո-ՀՀ դրամի համար՝սկսած 15.18%

ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 12.92%

Փոքր/միջին-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 12.36%

ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 10.69%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճար
Վարկային գծի սահմանաչափի 0.5-1 %, բայց ոչ պակաս քան 50,000 դրամ, միանվագ
Վարկային գծի ամսական սպասարկման վճար
Չի սահմանվում
Վարկային գծի օգտագործված մասի և տոկոսագումարների մարումներ
1. Վարկային գիծը բանկային հաշվին տրամադրելու դեպքում` վարկային գծի օգտագործված մասի մարումները կարող են իրականացվել`ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, ժամկետի վերջում կամ այլ պարբերականությամբ:Վարկային գծի օգտագործված և չօգտագորված մասերի նկատմամբ տոկոսագումարների մարումներն իրականացվում են ամսական,

2. Վարկային գիծը Visa business վճարային քարտի միջոցով տրամադրելու դեպքում`ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին` նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված գումարի 5%-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը (չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարների մարումն իրականացվում է նույն սկզբունքով),Առանձին դեպքերում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, ներբանկային և միջբանկային փոխանցումների ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) կարող են տոկոսներ չհաշվարկվել, եթե հաճախորդը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը։
Վարկային գծի չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
մինչև 2%
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
12 ամիս
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
Համաձայն սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկային գծի տրամադրման եղանակ
1. անկանխիկ` բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով՝ համաձայն սակագների: Բանկային հաշվից վարկի գումարի կանխիկացումն իրականացվում է համաձայն սակագների,

2. Visa business վճարային քարտին փոխանցելու միջոցով` համաձայն գործող սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր),

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• Իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։
Վարկային գծի սահմանաչափ/գրավ (գրավի գնահատված իրացվելի արժեք) հարաբերակցություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` առավելագույնը` 50-100%` կախված գրավի տեսակից (գույքային գրավով ապահովված վարկերի դեպքում): Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ վարկը կարող է տրամադրվել նաև առանց գույքային գրավի ապահովման կամ միաժամանակ` գույքային գրավի և այլ ապահովմամբ (երաշխավորություն, ֆինանսական հոսքեր, գույքային իրավունք և այլն):
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդից կամ գույքի գնահատված շուկայական/իրացվելի արժեքից
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկային գծի գումարի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վարկային գծի պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման տույժ` չի սահմանվում մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով վարկային գծերի դեպքում (բացառությամբ` խոշոր դասի հաճախորդների),մնացած դեպքերում` կարող է գանձվել վաղաժամկետ մարվող գումարի 3 %-ի չափով։
Հայտի ընդունման և ձևակերպման վայր
Բանկի մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ
Գլխավոր վարկային պայմանագրի կնքում
Հաճախորդի ցանկությամբ վերջինիս հետ կարող է կնքվել գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 240 ամիս ժամկետով
Տրամադրման դրական գործոններ
1) Դրական վարկային պատմություն,

2) Կայուն դրամական հոսքեր,

3) Գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) Բարի համբավ,

5) Այլ գործոններ
Մերժման գործոններ
1) Բացասական վարկային պատմություն,

2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

3) Գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

5) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

6) Այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Վարկային գիծը տրամադրելու ժամկետ
Վարկային գծի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր, եթե հաճախորդը վարկը ավելի ուշ ստանալու ցանկություն չի հայտնել` պահպանելով 29-րդ կետում նշված ժամկետը
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Տոկոսադրույքը սկսած 8.9%-ից
Վարկի գումարը՝ մինչև 250,000,000 ֏

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 05.04.2024 01:57
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт