Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր

Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր

Օգտվեք կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող լողացող տոկոսադրույքով վարկերից

Վարկի արժույթ
֏
Տոկոսադրույք
ԱԲՀՏ+ 0.5%-ից սկսած
Մարման ժամկետ
1-60 ամիս
Վարկի գումար
Սկսած 50,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր

Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր

Օգտվեք Բանկի կողմից առաջարկվող լողացող տոկոսադրույքով վարկերից շահավետ պայմաններով և դարձրեք Ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ ու եկամտաբեր:
Վարկը տրամադրվում է Բանկի կորպորատիվ հաճախորդներին՝ բիզնեսի ֆինանսավորման նպատակով։

Առավելությունները

Բարձր սահմանաչափ
Վարկի չափը սկսվում է 50 000 000 դրամից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Հարմար մարման ժամկետ
Մինչև 60 ամիս
Մարման ճկուն գրաֆիկ
Անուիտետային, նվազող կամ խառը մարման տարբերակներ

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես հիփոթեք
Ձեռք բերեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 180 ամիս

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր
Բիզնես վարկեր սկսած 7% տոկոսադրույքից

Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 60 ամիս
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը տարեկան փաստացի 7%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վարկային գիծ
Օգտվեք ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրվող վարկային գծից

Բարձր սահմանաչափ
Մինչև 250 մլն դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար
Սկսած ընդամենը 0․5%-ից

Համեմատել այլ վարկի հետ

Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր
Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր
Վարկի չափը սկսվում է 50,000,000 դրամից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Անուիտետային, նվազող կամ խառը մարման տարբերակներ
Առավելագույնը 60 ամիս
Դրամական միջոցների գրավով վարկեր
Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր
Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով
Սկսած ընդամենը 3․04%-ից
Վարկի չափը կախված է գրավադրվող ավանդից
Առավելագույնը 60 ամիս
Սկսած ընդամենը տարեկան փաստացի 7%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի չափը սկսվում է 50,000 ԱՄՆ դոլարից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Սկսած ընդամենը 6․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար` միանվագ ընդամենը 0․5%

Հատուկ առաջարկ

Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր

Օգտվեք փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկերից՝ սկսած ընդամենը 6․9% տարեկան տոկոսադրույքից։ Շահավետ պայմաններով այս վարկատեսակը կօգնի դարձնել Ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ ու եկամտաբեր: Վարկը տրամադրվում է Բանկի կորպորատիվ հաճախորդներին՝ բիզնեսի ֆինանսավորման նպատակով։

Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների ձեռքբերման, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ
Վարկառու
Բանկի ներքին դասակարգման չափանիշների համաձայն Խոշոր և ՓՄՁ դասին համապատասխանող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, Անհատ ձեռնարկատեր և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձ
արժույթ
ՀՀ դրամ
վարկի նվազագույն ժամկետ
1 ամիս
վարկի առավելագույն ժամկետ
60 ամիս
վարկի գումար
նվազագույն՝ 50,000,000

առավելագույն՝ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված մեկ փոխառուի ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվով թույլատրելի սահմանաչափը
վարկի տարեկան տոկոսադրույք
վարկի գործողության առաջին 12 ամիսների համար հաստատուն տոկոսադրույք` սկսած 10 %,

13-րդ ամսից սկսած լողացող տոկոսադրույք` ԱԲՀՏ գումարած 0.5%-ից սկսած
վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Վարկի գումարի 1%, միանվագ
Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը, ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից կարող է տրամադրվել վարկի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում, սակայն գումարային չի կարող գերազանցել 36 ամիսը
վարկի և տոկոսագումարների մարումներ
1. անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,

2. նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական,

3. խառը` վարկի մայր գումարի մարումները` ելնելով հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի առաջացման դինամիկայից, իսկ տոկոսագումարները` ամսական:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
12 ամիս
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
պահանջվում է համաձայն սակագների
Վարկի գումարի կանխիկացում
համաձայն Բանկում գործող սակագների (վարկի գումարի կամ դրա մի մասի կանխիկ օգտագործումը Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է սահմանափակվել (կանխիկ միջոցների օգտագործում է համարվում նաև հաճախորդի մեկ հաշվից Բանկում կամ այլ բանկերում գտնվող իր մեկ այլ հաշվին իրականացվող փոխանցումները))
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր)**,

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։
վարկ/գրավ հարաբերակցություն
Սահմանվում է Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությամբ: Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը:
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում գրավի առարկան ենթակա է ապահովագրման գնահատված շուկայական արժեքից: Գրավի մնացած տեսակների դեպքում վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմինը կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի տույժ` օրական 0.1%

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%

վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` վաղաժամկետ մարվող գումարի 5%
Հայտի ընդունման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետլ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
Համաձայն Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի պահանջների
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

1-60 ամիս մարման ժամկետ
առաջին 12 ամիսների համար հաստատուն տոկոսադրույք` սկսած 10%-ից

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 10.11.2023 05:48
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт