ՀԱԱԳ

ՀԱԱԳ

Ստացեք վարկեր ՀԱԱԳ ապահովագրությամբ նախաարտահանման ֆինանսավորման համար

Վարկի արժույթ
֏, $
Տոկոսադրույք
Սկսած 8%
Մարման ժամկետ
Մինչև 12 ամիս
Վարկի գումար
սկսած 10,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
ՀԱԱԳ

ՀԱԱԳ վարկեր

Ստացեք վարկեր Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության ապահովագրությամբ նախաարտահանման ֆինանսավորման համար։
Վարկերը տրամադրվում են Բանկի ներքին դասակարգման չափանիշների համաձայն Խոշոր և ՓՄՁ դասին համապատասխանող արտահանման ենթակա ապրանքների արտադրությամբ կամ ծառայությունների մատուցմամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կամ Անհատ ձեռնարկատերերին։

Առավելություններ

Բարձր սահմանաչափ
ՀԱԱԳ ապահովագրման ենթակա գումարի չափով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես հիփոթեք
Ձեռք բերեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 180 ամիս

Համեմատել այլ վարկի հետ

ՀԱԱԳ
ՀԱԱԳ
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8%-ից
ՀԱԱԳ ապահովագրման ենթակա գումարի չափով
Բիզնես հիփոթեք
Էներջի վարկ
Օվերդրաֆտ
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
Խնայում եք էներգաարդյունավետ համակարգերի շնորհիվ
Ցածր տոկոսադրույք` սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Ցածր միջնորդավճար` սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Ամսական սպասարկման վճար չի գանձվում
Սկսած տարեկան 13%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Հատուկ առաջարկ

Խոշոր, փոքր/միջին և միկրո վարկեր

Ստացեք շահավետ պայմաններով վարկեր Ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ և եկամտաբեր դարձնելու համար։ Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով՝ սկսած 7% տարեկան տոկոսադրույքից:

ՀԱԱԳ - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
Արտահանման պայմանագրի կատարման համար ապրանքների և

կամ ծառայությունների (hումքի, նյութերի ձեռքբերում, փաթեթավորման ծախսեր, տրանսպորտային ծախսեր, մաքսային ծախսեր) ձեռքբերման ֆինանսավորում
Վարկառու
Բանկի ներքին դասակարգման չափանիշների համաձայն Խոշոր և ՓՄՁ դասին համապատասխանող ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ կամ Անհատ ձեռնարկատեր, որը զբաղվում է արտահանման ենթակա ապրանքների արտադրությամբ կամ ծառայությունների մատուցմամբ
արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
վարկի նվազագույն ժամկետ
1 ամիս
վարկի առավելագույն ժամկետ
12 ամիս
վարկի գումար
նվազագույն՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ, 20,000 ԱՄՆ դոլար

առավելագույն՝ ՀԱԱԳ կողմից սահմանված ապահովագրման ենթակա գումար
վարկի տարեկան տոկոսադրույք
ՀՀ դրամի դեպքում սկսած 11%-ից, ԱՄՆ դոլարի դեպքում սկսած 8 %-ից
վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Նախաարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ համաձայն ՀԱԱԳ-ի ապահովագրական սահմանաչափի պայմանների՝ կախված վարկի ժամկետից
Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
տրամադրվում է ելնելով մատակարարման պայմանագրով սահմանված՝ գնորդի վճարման պայմաններից
վարկի և տոկոսագումարների մարումներ
տոկոսագումարների մարումներ` ամսական, իսկ վարկի մայր գումարի մարումները` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին կամ համաձայն մատակարարման պայմանագրով նախատեսված վճարման ժամանակացույցի
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
12 ամիս
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
պահանջվում է համաձայն սակագների
Վարկի գումարի կանխիկացում
վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով (վարկային միջոցների կանխիկ օգտագործում չի թույլատրվում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ՀԱԱԳ հետ կնքված Վկայագրով)
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ
1. Վարկառուի գործադիր մարմնի ղեկավարի և նշանակալից մասնակցություն ունեցող (10 և ավելի տոկոս մասնակցություն) բաժնետերերի (մասնակիցների) (վերջիններիս հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց) երաշխավորություններ,

2. Վարկառուի կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձի բաժնետոմսեր (բաժնեմասեր),

3. Վարկային ռիսկերի կառավարման քաղաքականությամբ նախատեսված այլ ապահովման միջոցներ
Ապահովագրություն
համաձայն ՀԱԱԳ պահանջների
վարկ/գրավ հարաբերակցություն
Սահմանվում է Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությամբ: Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը:
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` չի սահմանվում
Հայտի ընդունման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
Համաձայն Ֆինանսական գործառնությունների ձևակերպման ընթացակարգի
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Սկսած 8%-ից
Մինչև 12 ամիս մարման ժամկետ

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 23.10.2023 03:35
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт