Business Rocket վարկ

Business Rocket վարկ

Բիզնես վարկ հրթիռային արագությամբ

Վարկի արժույթ
֏
Տոկոսադրույք
փաստացի 17,21%
Մարման ժամկետ
մինչև 60 ամիս
Վարկի գումար
100,000 ֏ - 10,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Business Rocket վարկ

Բիզնես Rocket․ հրթիռային արագությամբ բիզնես վարկ՝ ձեռնարկատիրական գործունեության ընդլայնման և զարգացման համար

Ձեր բիզնեսը, մեր լուծումը․ մենք առաջարկում ենք ամենահարմար տարբերակը Ձեր գործունեությունն ընդլայնելու համար։ Նոր Rocket ակնթարթային վարկը հնարավորություն է տալիս րոպեների ընթացքում ստանալ մինչև 10,000,000 դրամ Ձեր բիզնեսի զարգացման համար, որը կարող եք մարել մինչև 60 ամիս ժամկետում։
Բիզնես Rocket վարկը տրամադրվում է առանց գրավի, առանց միջնորդավճարի և հավելյալ վճարների։

Առավելություններ

0% միջնորդավճար
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Արագ տրամադրում
Վարկի հաստատումը կատարվում է հաշված րոպեների ընթացքում
Երկար ժամկետ
մինչև 60 ամիս մարման ժամկետ
Նպատակ
ձեռնարկատիրական գործունեության ընդլայնման և զարգացման համար
Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր
Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար
100,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար
10,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ԱԲՀՏ+6.7% /տոկոսադրույքի տիպը՝ լողացող տոկոսադրույք/
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
17․21% /տոկոսադրույքի տիպը՝ լողացող տոկոսադրույք/
Վարկի նվազագույն ժամկետ
36 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ
60 ամիս
Վարկի գումարի տրամադրման և օգտագործման եղանակ
Վարկի գումարը տրամադրվում է անկանխիկ` բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով․

Բանկային հաշվից վարկի գումարի կանխիկացումն իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող սակագների, հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
չի սահմանվում
Վարկի ամսական սպասարկման վճար
չի սահմանվում
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
չի սահմանվում
Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
Անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում (վարկի տրամադրման դեպքում)
Բանկային հաշիվը բացվում է անվճար և սպասարկվում համաձայն Բանկում գործող սակագների
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց տարիքը վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ չպետք է պակաս լինի 21 տարեկանից և Վարկի վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն
Ապահովվածություն
1) վարկարժանության գնահատական

2) դրամական հոսքեր
Վարկ/գրավ (գրավի գնահատված իրացվելի արժեք) հարաբերակցություն
Գույքային գրավ չի պահանջվում
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Գույքային գրավ չի պահանջվում
Տույժեր/տուգանքներ
ժամկետանց վարկի գծով, օրական
Հայտի ընդունման և վարկի ձևակերպման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Վարկի տրամադրման դրական գործոններ
1) դրական վարկային պատմություն,

2) կայուն դրամական հոսքեր

3) բարի համբավ

4)այլ գործոններ
Վարկի մերժման գործոններ
1) բացասական վարկային պատմություն,

2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

3) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

4) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

5) Այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
5-10 րոպե
Վարկառուին վարկի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետ
Վարկի տրամադրման մասին որոշումը կայացնելուց անմիջապես հետո
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
10 օրացուցային օր

Բանկը իրավասու է հրաժարվել վարկը տրամադրելուց, եթե փոփոխվել են վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման կայացման համար էական համարվող պայմանները (օրինակ` կետանցված պարտավորություններ, բանկային հաշիվների կալանք/արգելանք և այլն)
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Առանց վերահաստատման իրավունքի (որոշման վավերականությունը լրանալուց հետո անհրաժեշտ է ներկայացնել նոր հայտ)
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո առավելագույնը 10 օրացույցային օր
Պահանջվող փաստաթղթեր
Անձը հաստատող փաստաթուղթ

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (կամ չունենալու մասին տեղեկանք),
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից քաղվածք՝ գրանցման վերաբերյալ (պատճենահանված)

Սակագնային արխիվ

05․10․23-20․05․24 գործող սակագներ
2.03 MB
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 29.05.2024 04:04
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт