Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր

Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր

Բիզնես վարկեր սկսած 7% տոկոսադրույքից

Վարկի արժույթ
֏, $
Տոկոսադրույք
Սկսած 7%
Մարման ժամկետ
Մինչև 60 ամիս
Վարկի գումար
Սկսած 5,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր

Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո ձեռնարկատիրական վարկեր

Ստացեք շահավետ պայմաններով վարկեր՝ Ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ և եկամտաբեր դարձնելու համար։ Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով:

Առավելություններ

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 60 ամիս
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 7%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վարկային գիծ
Օգտվեք ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրվող վարկային գծից

Բարձր սահմանաչափ
Մինչև 250 մլն դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար
Սկսած ընդամենը 0․5%-ից

Համեմատել այլ վարկի հետ

Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր
Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր
Առավելագույնը 60 ամիս
Սկսած ընդամենը տարեկան փաստացի 7%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Բիզնես հիփոթեք
ID-EIB-III Ծրագիր
ԳՖԿ վարկային ռեսուրսով վարկեր
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
Սկսած ընդամենը 8%-ից
Առավելագույնը 90 ամիս
Մինչև 500,000,000 ֏
Մինչև 150,000 $ կամ համարժեք ֏
Սկսած ընդամենը 9%-ից
Առավելագույնը 60 ամիս

Հատուկ առաջարկ

Փաթեթ «IDBusiness Shoppy Overdraft»

Ընդունեք անհպում վճարումներ Իդրամ համակարգով և օգտվեք օվերդրաֆտի արտոնյալ փաթեթից։ Ստացեք օվերդրաֆտ մինչև 50,000,000 դրամի չափով, ինչպես նաև Visa Business վճարային քարտ՝ մեկ տարի անվճար սպասարկումով, անվճար դրամային հաշիվ և շատ ավելին։

Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, Անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Հաճախորդի դաս
Միկրո / Փոքր և միջին / Խոշոր
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումար
Միկրո՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար

Փոքր/միջին՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար

Խոշոր՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար
Առավելագույն գումար
Միկրո՝ 25,000,000 ՀՀ դրամ, 50,000 ԱՄՆ դոլար

Փոքր/միջին՝ 250,000,000 ՀՀ դրամ, 500,000 ԱՄՆ դոլար

Խոշոր՝ սահմանափակվում է ներքին կանոնակարգերով
Նվազագույն ժամկետ
12 ամիս
Առավելագույն ժամկետ
36 ամիս` շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում, 60 ամիս` հիմնական միջոցների ձեռբերման դեպքում
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Միկրո-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 13%

ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 11% /

Փոքր/միջին-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 10.5% , ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 8%

Խոշոր-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 10%, ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 7%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Միկրո-ՀՀ դրամի համար՝սկսած 14.06%

ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 11.83%

Փոքր/միջին-ՀՀ դրամի համար՝ սկսած 11.26% , ԱՄՆ դոլարի համար՝ սկսած 8.53%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Վարկի գումարի 0.5- 1%, բայց ոչ պակաս քան 50,000 դրամ
Վարկի ամսական սպասարկման վճար
Չի սահմանվում
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը, ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից, կարող է տրամադրվել վարկի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում, սակայն գումարային չի կարող գերազանցել` 12 ամիսը` շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում, 36 ամիսը` հիմնական միջոցների ձեռքբերման դեպքում
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ
1. Անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,

2. Նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական,

3. Խառը` վարկի մայր գումարի մարումները` ելնելով հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի առաջացման դինամիկայից, իսկ տոկոսագումարները` ամսական
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս / 12 ամիս
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
Համաձայն Բանկում գործող սակագների
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ` բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով․ բանկային հաշվից վարկի գումարի կանխիկացումն իրականացվում է համաձայն սակագների։ Վարկի գումարի կամ դրա մի մասի կանխիկ օգտագործումը Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է սահմանափակվել (կանխիկ միջոցների օգտագործում է համարվում նաև հաճախորդի մեկ հաշվից Բանկում կամ այլ բանկերում գտնվող իր մեկ այլ հաշվին իրականացվող փոխանցումները)
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր),

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• Իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։
վարկ/գրավ (գրավի գնահատված իրացվելի արժեք) հարաբերակցություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` առավելագույնը` 50-100%` կախված գրավի տեսակից (գույքային գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ վարկը կարող է տրամադրվել նաև առանց գույքային գրավի ապահովման կամ միաժամանակ` գույքային գրավի և այլ ապահովմամբ (երաշխավորություն, ֆինանսական հոսքեր, գույքային իրավունք և այլն):
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդից կամ գույքի գնահատված շուկայական/իրացվելի արժեքից
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` չի սահմանվում մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում, մնացած դեպքերում` կարող է գանձվել վաղաժամկետ մարվող գումարի 3 %-ի չափով
Հայտի ընդունման և վարկի ձևակերպման վայր
Բանկի մասնաճյուղեր, գլխամասային գրասենյակ
Գլխավոր վարկային պայմանագրի կնքումժ
Հաճախորդի ցանկությամբ վերջինիս հետ կարող է կնքվել գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 240 ամիս ժամկետով
Տրամադրման դրական գործոններ
1) Դրական վարկային պատմություն,

2) Կայուն դրամական հոսքեր,

3) Գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) Բարի համբավ,

5) Այլ գործոններ
Մերժման գործոններ
1) Բացասական վարկային պատմություն,

2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

3) Գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

5) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

6) Այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր, եթե հաճախորդը վարկը ավելի ուշ ստանալու ցանկություն չի հայտնել` պահպանելով 29-րդ կետում նշված ժամկետը
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Սակագնային արխիվ

10.12.19-17.06.22 գործող սակագներ
236.46 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Տոկոսադրույքը՝ սկսած ընդամենը տարեկան փաստացի 7%-ից
Վարկի գումարը՝ սկսած 5,000,000 ֏-ից

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 23.10.2023 03:34
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт