Կարգավորում

Կարգավորում

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների կարգավորում

Հարգելի Հաճախորդներ, ստորև հրապարակված են հիմնական օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորվում են Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում  ներկայացված ընկերությունների կայքի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 1. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 3. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ Օրենքը,
 4. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ Օրենքը,
 5. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 6. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ Օրենքը,
 7. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ Օրենքը
 8. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ Օրենքը,
 9. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ Օրենքը
 10. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 11. «Ինկասացիայի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 12. «Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ Օրենքը,
 13. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 14. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 15. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 16. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ Օրենքը,
 17. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 18. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 19. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ Օրենքը,
 20. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 21. «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները» կանոնակարգ 4-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի 16.04.2013թ․ թիվ 102-Ն որոշումը,
 22. «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը» ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 29.03. 2005թ. թիվ 142-Ն որոշումը,
 23. «Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգեր» Կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 15.07. 2014թ. թիվ 190-Ն որոշումը,
 24. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը,բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 09.02. 2007թ. թիվ 39-Ն որոշումը,
 25. «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 26.02.2008թ. թիվ 50-Ն որոշումը,
 26. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետվություն տրամադրող անձանց համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ» կանոնակարգ ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 07.10.2014թ. թիվ 279-Ն որոշումը,
 27. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 01.03.2011թ. համար 39-Ն որոշումը,
 28. «Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշների վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» Կանոնակարգ 9 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 15.03. 2016թ. թիվ 40-Ն որոշումը,
 29. «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 16.12. 2008թ. թիվ 363-Ն որոշումը,
 30. «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06. 2009թ. թիվ 165-Ն որոշումը,
 31. «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» Կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06. 2009թ. թիվ 166-Ն որոշումը,
 32. «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 28.07. 2009թ. թիվ 255-Ն որոշումը,
 33. «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» Կանոնակարգ 8/05:
 34. «Բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնների կիրարկման եղանակների և ընթացակարգերի պահանջներ» կանոնակարգ 8/06 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 04.08. 2017թ. թիվ 176-Ն որոշումը:

Վերոնշյալ օրենքները և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքում www.arlis.am 

© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 16.09.2021 10:21
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт