Ավելին
Բանկային հաշիվներ

Բանկային հաշիվներ

Քո ընթացիկ հաշիվը առօրյա բանկային գործարքների համար

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Բանկային հաշիվներ

Բանկային հաշիվներ

Բացիր քո ընթացիկ բանկային հաշիվը բազմատեսակ գործարքների համար։ Հաշիվը բացիր առցանց եղանակով՝ IDBanking.am հարթակով կամ Idram&IDBank հավելվածով, և ստացիր այն անվճար։ Բանկի մասնաճյուղերում հաշվի բացումը նույնպես անվճար է։ Առցանց տարբերակով կարող ես նաև անվճար ակնթարթային փոխանցումներ կատարել քո ընթացիկ հաշվից IDBank-ի այլ հաշիվների։
Ինչպե՞ս դառնալ IDBank-ի հաճախորդ օտարերկրյա անձնագրով

Առավելություններ

Անվճար բացում
Առցանց դիմելու դեպքում
Անվճար փոխանցումներ
IDBank-ի հաշիվների միջև առցանց եղանակով
Արժույթի ընտրություն
Հաշիվը հասանելի է ՀՀ դրամով և արտարժույթով

Հատուկ առաջարկ

Idram Rocket Visa քարտ

Անկանխիկը շահավետ է Idram Rocket Visa-ով։ Ստացիր 0․5-1% cashback քարտով անկանխիկ վճարումներ կատարելիս։ Քարտը տրամադրվում է անվճար՝ առանց տարեկան սպասարկման վճարի։ Idram&IDBank հավելվածից և IDBanking.am հարթակից պատվիրելու դեպքում քարտն առաքվում է անվճար։

Բանկային հաշիվներ - Հատուկ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
Սակագինը
ՀՀ ԴՐԱՄ
Ընթացիկ հաշիվ Բանկի մասնաճյուղերում և հեռավար նույնականացում անցած հաճախորդների հաշիվների բացման դեպքում2
անվճար
Ընթացիկ հաշիվ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների դեպքում Բանկի մասնաճյուղերում հաշվի բացման կամ հեռավար նույնականացում անցած հաճախորդների հաշիվների (այդ թվում նաև խնայողական հաշիվների) բացման դեպքում
Առաջին հաշվի դեպքում՝ 10 000 ՀՀ դրամ, հաջորդ հաշիվները համաձայն վերը նշված սակագնի
Ընթացիկ հաշիվ ֆիզիկական անձանց համար առցանց եղանակով բացելու դեպքում
անվճար
Ընթացիկ հաշիվ ֆիզիկական անձանց համար ավանդի ներդրման դեպքում ներդրվող ավանդի արժույթով և ՀՀ դրամով մեկական հաշիվ
անվճար
Ընթացիկ հաշիվ ֆիզիկական անձանց համար ստորև նշված Արտարժույթով փոխանցումներ բաժնում սահմանված արտարժույթով փոխանցում իրականացնելու դեպքում փոխանցվող գումարի արժույթով մեկ հաշիվ
անվճար
Ընթացիկ հաշիվ ֆիզիկական անձանց համար պարբերական դրամական վճարի հաշիվ
անվճար
Հաշվի (այդ թվում նաև խնայողական հաշիվների) տարեկան/ամսական սպասարկում ՀՀ Ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձանց համար
Անվճար
Հաշվի (այդ թվում նաև խնայողական հաշիվների) տարեկան/ամսական սպասարկում ՀՀ ոչ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձանց համար
1,000 ՀՀ դրամ ամսական կամ 12,000 ՀՀ դրամ տարեկան
Ակտիվ հաշվի համար հաճախորդի՝ Բանկում ունեցած բոլոր հաշիվներով մեկ տարվա ընթացքում գործառնություն չիրականացնելու դեպքում (այսուհետ՝ ոչ ակտիվ հաշիվներ) գործող տարեկան միջնորդավճար
5,0003 ՀՀ դրամ
Հաշվի փակում
անվճար
Հաշվի չնվազող մնացորդ
չի սահմանվում
Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում հաշիվներին5 բանկի կողմից ընդունելի արժույթների համար
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում հաշիվներին 500 եվրո անվանական արժեքով կանխիկ մուտքագրում հաշվին
1%
Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում հաշիվներին դրամարկղի միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով կանխիկ դրամի մուտքագրում մինչև 50,000 ՀՀ դրամը ներառյալ
200 ՀՀ դրամ6
Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում հաշիվներին դրամարկղի միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով կանխիկ դրամի մուտքագրում 50,000 ՀՀ դրամից ավելի
անվճար
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից7 հաճախորդի հաշիվներին կանխիկ մուտքագրված գումարի սահմաններում` ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով
Համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից հաճախորդի հաշիվներին անկանխիկ, և Բանկի տարանցիկ հաշիվներին մուտքագրված գումարների դեպքում
Համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից պարբերական դրամական վճարի համար բացված հաշվից
անվճար
Էլեկտրոնային քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում
անվճար
Քաղվածքների (1 հաշվի համար)տրամադրում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված (առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ տրամադրվող) քաղվածքների դեպքում` Յուրաքանչյուր գործարքից հետո առաջին անգամ
անվճար
Քաղվածքների (1 հաշվի համար)տրամադրում մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող քաղվածքների դեպքում
500 ՀՀ դրամ
Քաղվածքների (1 հաշվի համար)տրամադրում մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող քաղվածքների դեպքում
1,000 ՀՀ դրամ
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում յուրաքանչյուր գործարքից հետո առաջին անգամ
անվճար
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող փաստաթղթերի դեպքում
500 ՀՀ դրամ
Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող փաստաթղթերի դեպքում
1,000 ՀՀ դրամ
Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի, շարժի, վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում հայերենով
3,000 ՀՀ դրամ
Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի, շարժի, վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում երկլեզու (օրինակ՝հայերեն – ռուսերեն կամ հայերեն - անգլերեն)
5,000 ՀՀ դրամ
Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի, շարժի, վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում պարտավորությունների վերաբերյալ և ՀՀ ՊԵԿ ներկայացվող եռամսյակային տեղեկանքների տրամադրում
1,000 ՀՀ դրամ
Այլ տեղեկանքների տրամադրում
5,000 ՀՀ դրամ
Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում
10,000 ՀՀ դրամ
Ընթացիկ բանկային հաշիվների համար տարեկան տոկոսադրույք
0% (տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%)
Բանկի կողմից լիազորագրի տրամադրում
3,000 ՀՀ դրամ
Սակագինը
ՀՀ ԴՐԱՄ
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` բանկային հաշվի միջոցով «ԱյԴԻ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների միջև ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ (ԱյԴի Բանկի համակարգում)
անվճար
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` բանկային հաշվի միջոցով ՀՀ դրամով փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր
անվճար
ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` բանկային հաշվի միջոցով ՀՀ դրամով շտապ փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր9
0.1%

նվազագույնը` 500

առավելագույնը` 10,000
ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր10 վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում
0.12%

նվազագույնը` 2,000

առավելագույնը` 20,000
ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր վճարման հանձնարարականը Բանկ-Հաճախորդ/ IDBANKING համակարգի միջոցով ներկայացնելու դեպքում
0.1%

նվազագույնը` 1,500

առավելագույնը` 20,000
ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` առանց հաշվի առկայության մինչև 100 հազ. ՀՀ դրամ իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում
250
ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` առանց հաշվի առկայության մինչև 100 հազ. ՀՀ դրամ ֆիզիկական անձանց օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում
100
ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` առանց հաշվի առկայության 100 հազ. ՀՀ դրամ և ավել իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում
500
ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` առանց հաշվի առկայության 100 հազ. ՀՀ դրամ և ավել ֆիզիկական անձանց օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում
200
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ11 բանկային հաշվի միջոցով ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով OUR տարբերակով

Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցող հաճախորդը
0.15%

նվազագույնը` 7,000

առավելագույնը` 50,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ11 բանկային հաշվի միջոցով ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով OUR տարբերակով ՀՀ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցող հաճախորդը
0.3%

նվազագույնը` 30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով Guaranteed OUR տարբերակով։ Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ ա. ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ի հավելումն 2.3.1.1 կետի գանձվում է
12,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով Guaranteed OUR տարբերակով։ Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ բ․ 1)մինչև 12,500 եվրո ներառյալ
12,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով Guaranteed OUR տարբերակով։ Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ բ․ 2)12,500 եվրո գերազանցելու դեպքում
0.15%

նվազագույնը` 14,000

առավելագույնը` 50,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով BEN/SHA տարբերակով։ Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված երրորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից
5,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով ՌԴ ռուբլով, լարիով՝ կատարվում է միայն OUR տարբերակով, ընդ որում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ
0.1%

նվազագույնը` 3,000

առավելագույնը` 30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով ՌԴ ռուբլով, լարիով ՀՀ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում՝կատարվում է միայն OUR տարբերակով, ընդ որում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ
0.1%

նվազագույնը` 3,000

առավելագույնը` 30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով Բանկի համար ընդունելի այլ արժույթով OUR տարբերակով վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը
0.15%

նվազագույնը` 14,000

առավելագույնը` 60,000
Արտարժույթով փոխանցումներ փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով Բանկի համար ընդունելի այլ արժույթով OUR տարբերակով ՀՀ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը
0.3%

նվազագույնը` 30,000
Արտարժույթով փոխանցումներ առանց բանկային հաշվի առկայության Բանկի կողմից արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են բացառապես ՌԴ ռուբլով
համաձայն 2.3.1.2 կետի
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում ՀՀ դրամով
1,000
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում ՌԴ ռուբլով, լարիով
10,000
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում այլ արտարժույթով մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում
30,000
Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում այլ արտարժույթով 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում
125,000
Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից ՀՀ դրամով
անվճար
Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից ՌԴ ռուբլով, լարիով
10,000
Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից այլ արտարժույթով
20,000
SWIFT հաղորդագրության կրկնօրինակի տրամադրում
3,000
Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով ՌԴ ռուբլով
անվճար
Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով այլ արտարժույթով մինչև 500 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ
5,000
Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով այլ արտարժույթով 500 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ
15,000
Ընդունում (ՀՀ դրամ)
Կատարում (ՀՀ դրամ)
Մինչև ժամը 15:30
Նույն բանկային օրը
Ժամը 15:30-ից հետո
Հաջորդ բանկային օրը
Ընդունում(ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի)
Կատարում (ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի)
Մինչև ժամը 16:00
Նույն բանկային օրը
Ժամը 16:00-ից հետո
Հաջորդ բանկային օրը
Այլ արժույթ
3 բանկային օրվա ընթացքում
Սակագինը
ՀՀ ԴՐԱՄ
Կանխիկ արտարժույթի առքուվաճառք, փոխանակում շրջանառության համար պիտանի դրամանիշների դեպքում
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքի
Կանխիկ արտարժույթի առքուվաճառք, փոխանակում 500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամի առք
1%
Կանխիկ արտարժույթի առքուվաճառք, փոխանակում ԱՄՆ դոլարի, եվրոյի, ՌԴ ռուբլու հնամաշ դրամանիշների դեպքում
3%
Կանխիկ արտարժույթի հաշվում, իսկության ստուգում, մեկ այլ անվանական արժեքի դրամանիշի հետ փոխանակում մինչև 300 ԱՄՆ դոլարը կամ 300 եվրոն կամ 20,000 ՌԴ ռուբլին ներառյալ կամ 300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Բանկի համար ընդունելի այլ արտարժույթի դեպքում
անվճար
Կանխիկ արտարժույթի հաշվում, իսկության ստուգում, մեկ այլ անվանական արժեքի դրամանիշի հետ փոխանակում 300 ԱՄՆ դոլարը կամ 300 եվրոն կամ 20,000 ՌԴ ռուբլին կամ 300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Բանկի համար ընդունելի այլ արտարժույթը գերազան¬ցելու դեպքում
0.1%

նվազագույնը` 1,000

առավելագույնը` 100,000
ՀՀ դրամի մետաղադրամների հաշվում, տրամադրում, փոխանակում, փաթեթավորում՝ Բանկի հաճախորդ չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատը
անվճար
ՀՀ դրամի մետաղադրամների հաշվում, տրամադրում, փոխանակում, փաթեթավորում՝ Բանկի հաճախորդ չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար յուրաքանչյուր դրամանիշից 50 հատից ավելի դեպքում
Գումարի 1% նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում Բանկի POS-տերմինալներով՝ ՀՀ-ից դուրս թողարկված քարտերի միջոցով
Համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
Սակագինը
ՀՀ ԴՐԱՄ
Ներբանկային փոխարկումներ
Ըստ պայմանագրի կամ Բանկի փոխարժեքի
Սակագինը
ՀՀ ԴՐԱՄ
IDBANKING համակարգի միացում
անվճար
Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում
անվճար
Սակագինը
ՀՀ ԴՐԱՄ
Վարձակալության ժամկետ
Փոքր, Չափսը (սմ) 8.5x30x50
Մինչև 7 օր (յուրաքանչյուր օրվա համար)
1,000
7 օր
3,000
8 -14 օր
5,000
15 - 30օր
7,000
31 – 90 օր
10,000
91 – 180 օր
15,000
181 – 270 օր
20,000
271 – 365օր
25,000
366 – 456օր
30,000
457 – 730 օր
40,000
Վարձակալության ժամկետ
Միջին, Չափսը (սմ) 17x30x50
Մինչև 7 օր (յուրաքանչյուր օրվա համար)
1,500
7 օր
5,000
8 -14 օր
7,000
15 - 30օր
12,000
31 – 90 օր
20,000
91 – 180 օր
25,000
181 – 270 օր
30,000
271 – 365օր
35,000
366 – 456օր
40,000
457 – 730 օր
45,000
Վարձակալության ժամկետ
Մեծ, Չափսը (սմ) 17x61x50
Մինչև 7 օր (յուրաքանչյուր օրվա համար)
2,000
7 օր
7,000
8 -14 օր
10,000
15 - 30օր
17,000
31 – 90 օր
30,000
91 – 180 օր
32,000
181 – 270 օր
35,000
271 – 365օր
40,000
366 – 456օր
45,000
457 – 730 օր
50,000
Դեպոզիտար արկղի,տուփի, կողպեքի կամ կնիքի վնասման,բանալու կորուստի և կրկնօրինակի տրամադրման դեպքում տույժ
յուրաքանչյուր դեպքի համար 5,000-ական դրամ
Պահատեղը չազատելու և բանալին չհանձնելու դեպքում տույժ
Յուրաքանչյուր օրվա համար 1,000 դրամ
Սակագինը
ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ)
Գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում ֆիզիկական անձի հաշվառման թույլտվության տրամադրում (անկախ հաշվառվողների քանակից)
Յուրաքանչյուր անգամ` 3,000
Գրավադրված գույքի սեփականության վկայականում փոփոխություններ կատարելու թույլտվության տրա¬մադրում, բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների
10,000
Գրավադրված անշարժ և շարժական գույքը վարձակալության հանձ¬նելու թույլտվության տրամադրում
10,000
Գրավադրված ավտոմեքենայի հաշվառման համա-րանիշի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում
5,000
Գրավադրված գույքի մասնակի ազատման կամ գրավադրված գույքի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում (բացառությամբ ոսկու գրավով վարկերի վարկառուների)
10,000
Ոսկյա իրերի կամ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների գրավով
անվճար
Դրամական միջոցների գրավով
անվճար
Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավով
անվճար
Գրավադրված գույքի վերաբերյալ գրությունների տրամադրում
Անշարժ գույքի դեպքում՝ 10,000
Գրավադրված գույքի վերաբերյալ գրությունների տրամադրում
Շարժական գույքի դեպքում՝ 5,000
Վարկի պայմանների վերանայում
5,000 դրամ

Սակագնային արխիվ

Կանխիկ մուտքագրման սակագների արխիվ
49.96 KB
Կանխիկ ելքագրման սակագների արխիվ
51.91 KB
15.04.22 -ից գործող սակագներ
3.03 MB
04.03.22 -ից գործող սակագներ
3.67 MB
01.12.20 -ից գործող սակագներ
3.36 MB
05․08.20 -ից գործող սակագներ
1.68 MB
11.03.19 -ից գործող սակագներ
1.98 MB
12.02.20 -ից գործող սակագներ
1.49 MB
13.04.20 -ից գործող սակագներ
1.02 MB
17.03.20 -ից գործող սակագներ
2.03 MB
18.02.20 -ից գործող սակագներ
988.77 KB
18.05.20 -ից գործող սակագներ
1.64 MB
06.09.21 -ից գործող սակագներ
315.25 KB
20.05.22-01.06.22 գործող սակագներ
357.12 KB
Ռեզիդենտ ֆիզ․ անձանց համար պահանջվող փաստաթղթեր
126.52 KB
Հարցաթերթիկ ոչ ռեզիդենտ ֆիզ․ անձանց համար
112.93 KB
Հարցաթերթիկի նմուշ ոչ ռեզիդենտ ֆիզ․ անձանց համար
315.07 KB
Օգտակար տեղեկատվություն
169.94 KB
Ինչպե՞ս դառնալ IDBank-ի հաճախորդ օտարերկրյա անձնագրով
191.91 KB
Ընթացիկ հաշիվների դեպքում առկա չէ չնվազող մնացորդի պահանջ։
Հաշվին առկա միջոցների վերադարձելիությունը մինչև 16 մլն ՀՀ դրամ և 7 մլն դրամին համարժեք արտարժույթի չափով երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
Բանկը բացում և սպասարկում է ընթացիկ հաշիվներ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, բրիտանական ֆունտով, ճապոնական իենով, շվեյցարական ֆրանկով, վրացական լարիով, ԱՄԷ դիրհամով, չինական յուանով, բելառուսական ռուբլիով։
Ընթացիկ հաշիվը բացվում է անժամկետ։ Ընդ որում՝ հաշիվ հնարավոր է բացել IDBanking համակարգի, Idram&IDBank բջջային հավելվածի և Բանկի մասնաճյուղերի միջոցով։
Ընթացիկ հաշիվ կարող են բացել ինչպես ռեզիդենտ, այնպես էլ ոչ ռեզիդենտ անձինք։
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 17.03.2023 10:25
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт