Պրոֆի

Պրոֆի

Ստացիր վարկ և վարկային գիծ՝ աշխատավարձը ստանալով IDBank քարտով

Վարկի արժույթը
֏
Տոկոսադրույք
14-17%
Մարման ժամկետ
Մինչև 60 ամիս
Վարկի առավելագույն գումար
10,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Պրոֆի

Պրոֆի վարկեր և վարկային գծեր

Ստացիր քո աշխատավարձը IDBank-ի քարտով և կկարողանաս օգտվել Պրոֆի վարկից կամ վարկային գծից։
Վարկատեսակը տրամադրվում է այն անհատ հաճախորդներին, ովքեր աշխատավարձը կստանան քարտի տրամադրումից հետո առավելագույնը մեկ ամսվա ընթացքում։
Ծախսված գումարը մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը մարելու դեպքում դու չես վճարում ոչ մի տոկոս, իսկ դրանից հետո սկսում է հաշվարկվել տարեկան անվանական տոկոսադրույքը յուրաքանչյուր օրվա նկատմամբ։

Առավելություններ

Վարկեր հատուկ պայմաններով

0% միջնորդավճար
Վարկը տրամադրվում է առանց միջնորդավճարի
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 10,000,000 դրամ է
Մինչև 45 օր արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործիր գումարն առանց տոկոսների մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը
Ցածր տոկոսադրույք
Տոկոսադրույքն ավելի ցածր է, քան մյուս վարկային գծերինը՝ 14-17%

Ընտրել վարկը

ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի գումարը ստորև նշված սանդղակից

I AMD
Վարկի ժամկետը, ամիս

Անհրաժեշտ է ընտրել Ձեզ համար նախընտրելի վարկի ժամկետը ստորև նշված սանդղակից

12 ամիս 60 ամիս
Վճարման եղանակը

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ)

Հարգելի հաճախորդ, սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Rocket Line
Ստացիր հիմա, վճարիր մինչև 60 ամիս ժամկետում

Արագ տրամադրում
Արդեն հաստատված սահմանաչափով վարկը ստանում ես վայրկենական
Անտոկոս ապառիկի հնարավորություն
Բազմաթիվ առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0%՝ առանց տոկոսադրույքի։
Առցանց հաստատում
Սահմանաչափը ստանալու կամ ավելացնելու համար դիմում ես առանց Բանկ այցելելու։

Հատուկ առաջարկ

Idsalary

Դու ես ընտրում՝ որտեղից ստանալ աշխատավարձդ։ Ստացիր այն IDBank-ի Mastercard Standard/Visa Gold քարտով և օգտվիր IDsalary կամ IDsalary+ փաթեթային առաջարկից մի շարք արտոնյալ պայմաններով։ Ավելին եթե միանում ես փաթեթին ստանում ես մինիմալը մեկ աշխատավարձի չափով Rocket Line սահմանաչափ, ինչպես նաև ավելի շահավետ պայմաններ հիփոթեքային և այլ վարկատեսակների համար։

Պրոֆի - Հատուկ առաջարկներ
Վարկառու
ֆիզիկական անձ հաճախորդներ, ովքեր աշխատավարձը ստանում են կամ նախատեսում են ստանալ Բանկում քարտի տրամադրումից հետո առավելագույնը մեկ ամսվա ընթացքում ՝ անկախ կազմակերպության հետ համագործակցության պայմանագրի առկայությունից և կազմակերպության տեսակից։
Նվազագույն սահմանաչափ
320,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն սահմանաչափ/գումար
Վարկի համար զուտ աշխատավարձի տասնապատիկը՝ առավելագույնը 10,000,000 ՀՀ դրամ / Վարկային գծի համար զուտ աշխատավարձի վեցապատիկը՝ առավելագույնը 6,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Վարկ /Վարկային գիծ

14-17%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք*
Վարկ` 14.95% - 18.39%

Վարկային գիծ` 14․95% - 19.78%

* - Սույն պայմաններում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկված է հաշվի առնելով IDSalary փաթեթի շրջանակում տրամադրվող վճարային քարտի սակագները։ Այլ վճարային քարտով վարկ/վարկային գիծ ստանալու դեպքում նշված փաստացի տոկոսադրույքները կարող են փոփոխվել
Նվազագույն ժամկետ
12 ամիս
Առավելագույն ժամկետ
Վարկ-60 ամիս / Վարկային գիծ-36 ամիս
Տրամադրման եղանակ
Վարկ-անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի կամ վճարային քարտի միջոցով / Վարկային գիծ-անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
Վարկի մարման եղանակ
ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային
Վարկային գծի ամսական մարման նվազագույն չափ
չի սահմանվում
Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
մինչև 45 օր․ նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը
Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույք
0%
Ապահովվածություն
դրամական հոսքեր
Վարկառուի համար հաշվարկվող ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ (միջին ամսական /զուտ եկամուտներ) միջին ամսական գործակից (ԸՊԵ գործակից)
60%
Հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
Վարկի/վարկային գծի տրամադրման և ամսական սպասարկման վճարներ
չի սահմանվում
Հաշվի բացման վճար
համաձայն Բանկում գործող սակագների՝ հետևյալ հղումով՝ Սակագներ
Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների (այդ թվում` տոկոսագումարների) գծով օրական տույժ տուգանք
0.1%
Վաղաժամկետ մարման տույժ
չի սահմանվում
Կարգավիճակ
ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)
ա) վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց /դասակարգված պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն),

բ) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը, կամ

գ) վարկային պատմության բացակայություն

դ) hաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում
Վարկային գծի տրամադրման դրական գործոններ
1) դրական վարկային պատմությունը

2) դրամական հոսքերը
Վարկային գծի մերժման գործոններ
1) բացասական վարկային պատմությունը,

2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,

3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,

5) հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայությունը

6) այլ հիմքեր
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
15 աշխատանքային օր համաձայն սույն պայմանների 25-րդ կետում նշված հիմքերի Բանկն իրավասու է չտրամադրել հաստատված վարկը նաև որոշման վավերականության ընթացքում
Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետ
վարկային գծի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը
Վարկի դիմումի ընդունման ձևակերպման և տրամադրման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Սակագնային արխիվ

18.08.21-30․06․23 գործող սակագներ
209.17 KB
08.02.21-17.08.21 գործող սակագներ
152.87 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
79.31 KB

Դիմել հիմա

Մինչև 60 ամիս մարման ժամկետ
Մինչև 10,000,000 դրամ վարկի գումար

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 25.07.2023 04:27
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт