Վերանորոգում․ ԷԱ վարկեր

Վերանորոգում․ ԷԱ վարկեր

Վերանորոգիր գույքդ պետական աջակցության ծրագրով տրամադրվող էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկի միջոցով։ 

Վարկի արժույթը
֏
Տոկոսադրույքը
0 - 5%
Մարման ժամկետ
Մինչև 84 ամիս
Վարկի գումար
Մինչև 7 000 000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Հարց-պատասխան
Վերանորոգում․ ԷԱ վարկեր

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր՝ պետական սուբսիդավորմամբ

Վերանորոգիր քո անշարժ գույքը IDBank-ի կողմից տրամադրվող շահավետ էներգաարդյունավետ վարկերով։ Օգտվիր պետության կողմից տրամադրվող մասնակի կամ ամբողջական սուբսիդավորումից:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վերանորոգում․ Բանկի սեփական միջոցներով
Վերանորոգիր քո անշարժ գույքը մատչելի հիփոթեքային վարկով Բանկի սեփական միջոցներից

Հաստատուն կամ լողացող տոկոսադրույք
Սեփական ռեսուրսներով վարկատեսակի դեպքում հասանելի է տոկոսադրույքի մարման 2 տարբերակ
Բարձր սահմանաչափ
Վարկի առավելագույն չափը 125 000 000 դրամ է կամ 250,000 $
Արժույթի ընտրություն
Սեփական ռեսուրսներով վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Վերանորոգում․ Ազգային հիփոթեքային ընկերություն
Վերանորոգիր քո անշարժ գույքը Ազգային հիփոթեքային ընկերության միջոցով

Ցածր տոկոսադրույք
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սկսվում է 13․5%-ից
Երկար մարման ժամկետ
Մարիր մինչև 180 ամսում
Հաստատուն տոկոսադրույք
Ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Հատուկ առաջարկ

Rocket Line և Rocket Line 0%

Օգտվիր մինչև 10 մլն դրամի չափով Rocket Line թվային ապառիկից Idram&IDBank հավելվածի կամ IDBanking.am հարթակի միջոցով։ Ստացիր հիմա, վճարիր մինչև 36 ամիս ժամկետում։ Ավելին, հարյուրավոր առևտրային կետերում գործում է Rocket Line 0% տարբերակը, որը թույլ է տալիս գնված ապրանքի համար վճարել հետո՝ առանց որևէ տոկոսադրույքի, անվանական և փաստացի 0%-ով։

Վերանորոգում․ ԷԱ վարկեր - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
Բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան Էներգաարդյունավետ վերանորոգում
Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար
300,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար
7,000,000
Rocket Line
Վարկի գումարի առնվազն 10%-ի չափով, ոչ ավել, քան 10,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն ժամկետ
60 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ
84 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
14% հաստատուն տոկոսադրույք
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սկսած 14․90%-ից
Պետության կողմից սուբսիդավորվող տոկոսադրույք
Երևան քաղաքում – 9%

Քաղաքային բնակավայրերում – 11%

Գյուղական բնակավայրերում – 12%

Սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրերում – 14%
Ապահովություն (գրավ)
Կարող է պահանջվել վերանորոգվող անշարժ գույքի գրավադրում:

Գրավի առկայության դեպքում՝ գրավի առարկային ներկայացվող պահանջները համաձայն Հավելված 3-ի,մնացած պայմանները համաձայն «Անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի» տեղեկատվական ամփոփագրի
Վարկի տրամադրման եղանակ
Միանվագ կամ փուլային` անկանխիկ եղանակով
Արտոնյալ ժամանակահատված
Չի սահմանվում
Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
Անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար
Չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Բանկային հաշվի բացում
Համաձայն Բանկում գործող՝ «Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների» սակագների
Վարկի գումարի կանխիկացման միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Վերանորոգվող անշարժ գույքի նկատմամբ պահանջ
ՀՀ տարածքում գտնվող բնակելի անշարժ գույք, որը պետք է պատկանի վարկառուին կամ նրա ընտանիքի անդամին
Վարկի տրամադրման նախապայմաններ
1. Էներգաարդյունավետ է համարվում այն վերանորոգումը, որի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների ընդհանուր արժեքից էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների՝ էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների, օգտագործվող էներգաարդյունավետ շինարարական նյութերի, էներգախնայող ջեռուցման համակարգերի, արտաքին դռների և պատուհանների ձեռքբերմանը, տեղադրմանը կամ փոխարինմանը, իսկ անհատական բնակելի տան դեպքում՝ նաև արտաքին պատող և պարփակող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացմանն է ուղղվում վարկային միջոցների՝
1) Բնակարանների համար՝ առնվազն 20%-ը

2) Անհատական բնակելի տների համար՝ առնվազն 30%-ը

2. Վերոնշյալ պահանջներից բխող էներգաարդյունավետության գնահատումը իրականացվում է «Ջերմ Օջախ» կամ «Իմ Տանիք»` առցանց էներգահաշվիչ գործիքների օգնությամբ

3. Վարկի ընդհանուր գումարի ոչ ավելի, քան 10%-ը կարող է ուղղվել կենցաղային տեխնիկայի (առնվազն էներգաարդյունավետության A+ դասի սառնարան, լվացքի մեքենա, սպասք լվացող մեքենա, էլեկտրական ջեռոց, էլեկտրական սալօջախ, էլեկտրական ջրատաքացուցիչ) ձեռքբերմանը։ Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերումը չի համարվում էներգաարդյունավետ միջոցառում։

4. Վարկի օգտագործումը թույլատրելի ծախսային ուղղություններով իրականացվում է անկանխիկ եղանակով՝ վարկի ընդհանուր գումարի առնվազն 70%-ի չափով։ Վարկի ծախսային ուղղությունների առնվազն 80%-ը և էներգաարդյունավետ միջոցառումներին ուղղվող ծախսերի 100%-ը պետք է հիմնավորված լինի վճարումը հավաստող փաստաթղթերով (վճարման հանձնարարական, ՀԴՄ կտրոն, հաշիվ-ապրանքագրով վճարում, բանկային կամ քարտային փոխանցում, ապրանքի կամ աշխատանքի կամ ծառայության ընդունման-հանձնման փաստը հավաստող փաստաթուղթ):

5. Էներգաարդյունավետ այն միջոցառումները, որոնք հիմնավորված չեն վճարումը հաստատող փաստաթղթերով, չեն դիտարկվում որպես էներգաարդյունավետ միջոցառումներ։ Վարկային միջոցներից օգտվելու նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել վերանորոգման աշխատանքներն ամփոփող նախնական և վերջնական լուսանկարներ և/կամ տեսագրություն:
Ապահովագրություն
Անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է Բանկի կողմից համաձայն «Անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի» տեղեկատվական ամփոփագրի
Գրավի առկայության դեպքում գրավի ձևակերպման համար կատարվող վճարներ
Իրականացվում է հաճախորդի կողմից
Վարկառուի/համավարկառուի կարգավիճակը
ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
վարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,

համավարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը (տարիքային սահմանափակման պահանջը չի կիրառվում, եթե վարկի դիմում-հայտով լրացված տվյալների հիման վրա վարկառուի (մյուս համավարկառուների) ֆինանսական վիճակը առանց տվյալ համավարկառուի (համավարկառուների) բավարարում է վարկի մարմանը
Վարկառուի/համավարկառուի վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքը
ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցություն (ԸՊԵ)՝ 45%-60%
Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտներ
Եկամուտների կազմը՝ համաձայն Հավելված 1-ի
Վարկառուի/ համավարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1․ վարկային պատմության բացակայություն կամ

2. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսաբանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (վարկի, վարկային գծի, օվերդրաֆտի, տրամադրված երաշխավորության և այլնի գծով),

3. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրամադրված երաշխավորություն և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար

4. hաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում ։
Երաշխավորի համար օգտակար տեղեկատվություն
1․ Եթե վարկառուն չկատարի պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու իր փոխարեն, վատանալու է երաշխավորի վարկային պատմությունը և զրկվելու է իր գույքից,

2․ Երաշխավորին տրամադրվելու է վարկային, երաշխավորության պայմանագրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ,

3․ Երաշխավորի հետ հաղորդակցումը իրականացվելու է իր կողմից ընտրված եղանակով,

4․ 7 օր առաջ ծանուցվելու է պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին,

5․ 1 օր առաջ հիշեցում է ուղարկվելու առկա պարտավորության վերաբերյալ,

6․ Վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը 1 օր հետո, երաշխավորին տեղեկատվություն է ուղարկվելու այդ մասին:
Երաշխավորն իրավունք ունի
1․ Ցանկացած ժամանակ Բանկից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին:

2․ Վարկառուից հետ ստանալու իր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:
Վարկի մերժման գործոններ
1. Վարկատեսակի պայմաններին անհամապատասխանություն

2. Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն

3. Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի բացասական վարկային պատմություն

4. Անբավարար եկամուտներ

5. Վարկարժանության ոչ բավարար մակարդակ

6. Բանկի տեսակետից գրավի իրացվելիության ոչ բավարար մակարդակ

7. Բանկի համար անցանկալի հաճախորդ

8. Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

9. Վարկի վերադարձելիությունը կասկածի տակ դնող տեղեկատվության առկայություն

10. Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայություն

11. Այլ հիմքեր
ՏՈՒՅԺԵՐ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%

ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%

վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ չի գանձվում

Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում` Բանկն իրավասու է պահանջել․

1) վարկի ամբողջ գումարի վաղաժամկետ մարում,

2) տուգանք, ոչ նպատակային օգտագործված վարկի գումարի 25%-ի չափով

3) վարկի տոկոսադրույքի վերանայում՝ համաձայն Բանկի իրավասու մարմնի որոշման։
Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղերում
Վարկի տրամադրման որոշման կայացում և հաճախորդին տեղեկացում
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 3 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ
Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի առկայության դեպքում գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման մասին որոշման վավերականություն
30 աշխատանքային օր
Գլխավոր վարկային պայմանագիր
Գրավադրման դեպքում Բանկը հաճախորդի հետ կնքում է գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 240 ամիս ժամկետով և մինչև անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 100%-ի չափով
Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ և պարտադիր տեղեկատվություն
1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2.Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)/նույնականացման քարտ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

3.Եկամուտ հավաստող փաստաթղթեր

4.Վերանորոգվող բնակարանի կամ բնակելի տան սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական

5.Մինչև 2010 թվականը կառուցված բնակարանի (բնակելի տան) համար անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի գնահատման տեղեկանք կամ տեխնիկական վիճակի զննության արդյունքում լիցենզավորված անձանց կողմից տրված եզրակացություն (ոչ ավելի, քան 10 տարվա վաղեմության)՝ 4-րդ աստիճանի վնասվածություն չունենալու վերաբերյալ

6.Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

7.Վերանորոգվող գույքի լուսանկարներ կամ տեսաձայնագրություն

8.Առկայության դեպքում (ամուսնության վկայական)
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Սակագնային արխիվ

14.11.22 -13.08.23 գործող սակագներ
1.63 MB
23.08.22-14.11.22 գործող սակագներ
402.00 KB
Պահանջվող փաստաթղթեր
32.58 KB
ԷԱ վերանորոգման վարկերը տրամադրվում են պետական աջակցության Ծրագրի շրջանակներում, որը Ձեզ հնարավորություն կտա ստանալ հիփոթեքային վարկ՝  ձեր բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան էներգաարդյունավետ վերանորոգման համար և միաժամանակ օգտվել  տոկոսադրույքների մասնակի կամ ամբողջական սուբսիդավորումից։
Էներգաարդյունավետ են համարվում վերանորոգման այն աշխատանքները, որոնց շրջանակներում ձեռք են բերվում էներգաարդյունավետ շինարարական նյութեր, ինչպես նաև իրականացվում են հետևյալ միջոցառումները՝ պատերի, տանիքների, միջհարկային ծածկերի ջերմամեկուսացում; արտաքին դռների և պատուհանների ձեռքբերում, փոխարինում կամ տեղադրում; ջեռուցման կամ ջրատաքացուցիչ կաթսայի (գազի կամ էլեկտրականության հիմքով) և ջեռուցման համակարգի բաղադրիչների (խողովակներ, սեկցիաներ և այլն) ձեռքբերում, փոխարինում կամ տեղադրում; հովացման համակարգերի, էներգաարդյունավետ օդափոխիչի, օդորակիչի ձեռքբերում և տեղադրում; արևային համակարգերի (ջրատաքացուցիչ, ֆոտովոլտային) ձեռքբերում և տեղադրում; լուսադիոդային լամպերի և լուսատուների ձեռքբերում
Տրամադրվող վարկային միջոցներից Էներգաարդյունավետ միջոցառումների վրա պարտադիր ծախսվող մասնաբաժիններն են՝          
1) բնակարանների վերանորոգման դեպքում՝ առնվազն 20%-ի չափով,                              
2) բնակելի տների դեպքում՝ առնվազն 30%-ի չափով։
Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգման աշխատանքները պետք է ավարտված լինեն վարկի ամբողջական տրամադրումից առնվազն 12 ամիս հետո
Ծրագրի ներքո նույն վարկառուին մեկից ավելի վարկեր տրամադրելուն, սակայն տարբեր բնակարանների համար, ինչպես նաև այլ ֆինանսական կազմակերպություններից (կամ նաև նույն ֆինանսական կազմակերպությունից) մեկից ավելի անգամ վարկ վերցնելու պարագայում սուբսիդավորման դադարեցման պայմանի կիրառմանը, ապա վերոնշյալ կետերով սահմանվել է, որ մեկ բնակարանի (բնակելի տան) համար Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է միայն մեկ վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում՝ նկատի ունենալով, որ նույն բնակարանի (բնակելի տան) համար Ծրագրի շրջանակներում տարբեր ֆինանսական կառույցներից վարկ ստանալու փաստը սուբսիդավորման գումարի տրամադրման դադարեցման հիմք է, սակայն դրանով չի սահմանափակվում նույն անձի կողմից Ծրագրից կրկին օգտվելու և տարբեր բնակարանների (բնակելի տան) համար Ծրագրի շրջանակներում նույն կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից վարկ վերցնելու իրավունքը՝ Ծրագրով և Կարգով սահմանված ընթացակարգի պահպանմամբ:
Վարկային միջոցների հաշվին Դուք հնարավորություն ունեք ձեռքբերել կենցաղային տեխնիկա, բայց ոչ ավել քան վարկի գումարի 10%-ի չափով, սակայն կահույքի ձեռքբերման ծախսեր նախատեսված չեն Պետական աջակցության ծրագրով։

Դիմել հիմա

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 14․90%-ից
Մինչև 84 ամիս մարման ժամկետ

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 14.08.2023 10:58
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт