Փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Միջազգային առևտրի ֆինանսավորում

Արժույթ
֏, $, €, ₽ կամ այլ արտարժույթ
Տոկոսադրույք
0.15%, նվազագույնը` 40,000-միանվագ
Ժամկետ
չի սահմանափակվում

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Հեշտությամբ հաղթահարեք միջազգային առևտրում առկա խոչընդոտները IDBank-ի օգնությամբ։ Բանկը կօգնի Ձեզ ձևավորել և զարգացնել նոր առևտրային հարաբերություններ:

Եթե զբաղվում եք միջազգային առևտրով (ներմուծում/արտահանում), ձեզ մտահոգում են ռիսկերը, ունեք գործարքի համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների պակաս, ապա այս ծառայությունը  Ձեզ համար է:

Փաստաթղթային ակրեդիտիվը նպատակահարմար է, երբ գնորդը և վաճառողը չեն ճանաչում միմյանց, և վաճառողը վստահ չէ գնորդի վճարունակության վրա, իսկ գնորդն իր հերթին վստահ չէ որ վաճառողը կառաքի ապրանքը:  

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բանկային երաշխիք
Բանկը՝ որպես պարտավորությունների երաշխավոր

Հատուկ առաջարկ

Visa Business քարտ

Օգտվեք ձեռնարկությունների համար նախատեսված Visa Business քարտից։ Կատարեք վճարումներ ամբողջ աշխարհում և ստացեք բիզնեսի համար նախատեսված բազմաթիվ արտոնություններից տարեկան ընդամենը 5,000 դրամով։

Visa Business քարտ

Օգտվեք ձեռնարկությունների համար նախատեսված Visa Business քարտից։ Կատարեք վճարումներ ամբողջ աշխարհում և ստացեք բիզնեսի համար նախատեսված բազմաթիվ արտոնություններից տարեկան ընդամենը 5,000 դրամով։

Փաստաթղթային ակրեդիտիվ - Հատուկ առաջարկներ
Ակրեդիտիվի նպատակ
Գնորդի և վաճառողի միջև կնքված գործարքով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների դիմաց վճարումների իրականացման համար
Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, Անհատ ձեռնարկատեր և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի կամ այլ արտարժույթ
Նվազագույն գումար
չի սահմանվում
Առավելագույն գումար
սահմանափակվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերով
Առավելագույն ժամկետ
թողարկվող ակրեդիտիվի ժամկետը պայմանավորված է գործարքի ժամկետով և հաճախորդի վարկունակությամբ
Ներմուծման ակրեդիտիվի թողարկում
0.15%, նվազագույնը` 40,000
Ներմուծման ակրեդիտիվի հաստատում այլ բանկի կողմից
պայմանագրային
Ներմուծման ակրեդիտիվի փաստաթղթերի ստուգում`
առանց տարաձայնությունների՝ 25,000 փաստաթղթերի յուրաքանչյուր փաթեթի համար, տարաձայնություններով /գանձվում է շահառուից/,

50,000 փաստաթղթերի յուրաքանչյուր փաթեթի համար
Ներմուծման ակրեդիտիվով վճարում
0.15%,

նվազագույնը` 6,000,

առավելագույնը՝ 45,000
Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխություն կամ չեղյալացում
25.000 ՀՀ դրամ։ Գումարի ավելացման դեպքում տարբերության մասով լրացուցիչ կգանձվի թողարկման միջնորդավճար՝ առանց նվազագույն սահմանաչափի կիրառման
Արտահանման ակրեդիտիվի /այդ թվում՝ յուրաքանչյուր փոփոխության/ծանուցում
25,000 ՀՀ դրամ
Արտահանման ակրեդիտիվների այլ բանկի կողմից թողարկված ակրեդիտիվի հաստատում
պայմանագրային
Արտահանման ակրեդիտիվների փաստաթղթերի ընդունում, ստուգում, ուղարկում
30,000 ՀՀ դրամ
Թողարկված ակրեդիտիվի կատարում /վճարում, ակցեպտավորում կամ նեգոցիացիա/
0.2% նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (այդ թվում երաշխավորի)
Դրամական միջոցների/դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավադրմամբ ակրեդիտիվների դեպքում`

1. վարկային պատմության առկայությունը պարտադիր չէ,

2. ակրեդիտիվի թողարկման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն։

Այլ ապահովվածությամբ ակրեդիտիվների դեպքում (հաճախորդի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ).

1. ակրեդիտիվի թողարկման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև հաճախորդի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր),

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք
Ակրեդիտիվի գումար/գրավ հարաբերակցություն
Սահմանվում է Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությամբ: Ակրեդիտիվի գումար/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում գրավի առարկան ենթակա է ապահովագրման գնահատված շուկայական արժեքից: Գրավի մնացած տեսակների դեպքում վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմինը կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն
Հայտի ընդունման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, գլխամասային գրասենյակ
Պայմանագրերին ներկայացվող պահանջներ
1. Դրամական միջոցների/դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավով ապահովված ակրեդիտիվների դեպքում ակրեդիտիվի պայմանագիր չի կնքվում,

2. Այլ ապահովվածությամբ ակրեդիտիվների դեպքում Բանկի և հաճախորդի միջև պայմանագիրը կնքվում է Բանկի կողմից հաստատված ստանդարտ ձևերին համապատասխան
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Դրամական միջոցների/դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավով ապահովված ակրեդիտիվների դեպքում՝ Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելու օրվանից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Այլ ապահովվածության դեպքում՝ Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
րոշման վերահաստատման ժամկետ
որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող պայմաններով
Ակրեդիտիվը թողարկելու ժամկետ
Դրամական միջոցների/դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավով ապահովված ակրեդիտիվների դեպքում՝ որոշման կայացման օրվանից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Այլ ապահովվածության դեպքում՝ համաձայն Ֆինանսական գործառնությունների ձևակերպման ընթացակարգի
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 08.12.2022 11:45
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт