Էներջի վարկ

Էներջի վարկ

Նվազեցրեք էներգիայի ծախսերը շահավետ վարկի օգնությամբ

Վարկի արժույթ
֏
Տոկոսադրույք
Սկսած 8.89%-ից
Մարման ժամկետ
12-60 ամիս
Վարկի գումար
5,000,000 ֏-500,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Էներջի վարկ

Էներջի վարկ ՓՄՁ համար

Օգտվեք Էներջի վարկատեսակից և ձեռք բերեք էներգախնայող սարքեր, հարմարանքներ՝ խնայելու համար էլեկտրաէներգիան, որը պահանջում է Ձեր ձեռնարկատիրական գործունեությունը։
Վարկատեսակն առաջարկվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ՀՀ-ում գործող միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններին կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անհատ գյուղացիներին։

Առավելություններ

Հետագա խնայողություն
Խնայում եք էներգաարդյունավետ համակարգերի շնորհիվ
Ցածր միջնորդավճար
Սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես հիփոթեք
Ձեռք բերեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 180 ամիս

Համեմատել այլ վարկի հետ

Էներջի վարկ
Էներջի վարկ
Խնայում եք էներգաարդյունավետ համակարգերի շնորհիվ
Ցածր տոկոսադրույք` սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Ցածր միջնորդավճար` սկսած ընդամենը 0․5%-ից
Բիզնես հիփոթեք
ՀԱԱԳ
Վարկային գիծ
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8%-ից
ՀԱԱԳ ապահովագրման ենթակա գումարի չափով
Մինչև 250 մլն դրամ կամ 500,000 ԱՄՆ դոլար
Սկսած ընդամենը 8․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար՝ սկսած ընդամենը 0․5%-ից

Հատուկ առաջարկ

ID-EIB-III ծրագիր

Ծրագրի շրջանակում ստացեք մատչելի վարկեր գյուղատնտեսության, գյուղ վերամշակման, արտահանման խթանման և արդյունաբերության իրականացման և զբոսաշրջության զարգացման նպատակով։

Էներջի վարկ - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
Էներգաարդյունավետ սարքավորումների, մեքենաների և այլ հիմնական ու շրջանառու միջոցների ձեռքբերման, ենթակառուցվածքների կառուցման և այնպիսի նախագծերի իրականացում, որոնք օգտագործում են վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ
Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններ կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անհատ գյուղացիներ, որոնք համապատասխանում են «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված «ՓՄՁ սուբյեկտների» սահմանմանը և գործում են ՀՀ-ում
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
5,000,000
Առավելագույն գումար
500,000,000
Նվազագույն ժամկետ
12 ամիս
Առավելագույն ժամկետ
60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
սկսած 8.5%-ից
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
սկսած 8.89 %-ից
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Վարկի գումարի 0.5- 1%, բայց ոչ պակաս քան 50,000 դրամ
Վարկի ամսական սպասարկման վճար
Չի սահմանվում
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը, ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից, կարող է տրամադրվել վարկի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում, սակայն գումարային չի կարող գերազանցել 36 ամիսը հիմնական միջոցների ձեռքբերման դեպքում,

12 ամիսը շրջանառու միջոցների ձեռքբերման և այլ դեպքերում
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ
1. Անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,

2. Նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական,

3. Խառը` վարկի մայր գումարի մարումները` ելնելով հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի առաջացման դինամիկայից, իսկ տոկոսագումարները` ամսական
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
Համաձայն Բանկում գործող սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղումով՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ` բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով․ բանկային հաշվից վարկի գումարի կանխիկացումն իրականացվում է համաձայն սակագների։ Վարկի գումարի կամ դրա մի մասի կանխիկ օգտագործումը Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է սահմանափակվել (կանխիկ միջոցների օգտագործում է համարվում նաև հաճախորդի մեկ հաշվից Բանկում կամ այլ բանկերում գտնվող իր մեկ այլ հաշվին իրականացվող փոխանցումները)
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր)**,

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• Իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։
Վարկ/գրավ (գրավի գնահատված իրացվելի արժեք) հարաբերակցություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` առավելագույնը` 50-100%` կախված գրավի տեսակից (գույքային գրավով ապահովված վարկերի դեպքում): Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ վարկը կարող է տրամադրվել նաև առանց գույքային գրավի ապահովման կամ միաժամանակ` գույքային գրավի և այլ ապահովմամբ (երաշխավորություն, ֆինանսական հոսքեր, գույքային իրավունք և այլն):
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել գրավի առարկայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդից կամ գույքի գնահատված շուկայական/իրացվելի արժեքից
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` չի սահմանվում մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկերի տրամադրման դեպքում, մնացած դեպքերում կարող է գանձվել վաղաժամկետ մարվող գումարի 3 %-ի չափով
Հայտի ընդունման և վարկի ձևակերպման վայր
Բանկի մասնաճյուղեր, գլխամասային գրասենյակ
Գլխավոր վարկային պայմանագրի կնքում
Հաճախորդի ցանկությամբ վերջինիս հետ կարող է կնքվել գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 240 ամիս ժամկետով
Տրամադրման դրական գործոններ
1) Դրական վարկային պատմություն,

2) Ֆինանսական բավարար վիճակ,

3) Գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) Բարի համբավ,

5) Այլ գործոններ։
Մերժման գործոններ
1) Բացասական վարկային պատմություն,

2) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

3) Գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

5) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

6) Այլ գործոններ։
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր, եթե հաճախորդը վարկը ավելի ուշ ստանալու ցանկություն չի հայտնել` պահպանելով 30-րդ կետում նշված ժամկետը
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Տոկոսադրույքը սկսած 8.5%-ից
Մինչև 500,000,000 ֏ վարկի գումար

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 10.11.2023 05:49
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт