Օվերդրաֆտ «IDBusiness Shoppy»

Օվերդրաֆտ «IDBusiness Shoppy»

Մինչև 50.000.000 դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով

Վարկի արժույթ
֏ , $, €
Տոկոսադրույք
Սկսած 11%
Ժամկետ
6-36 ամիս
Օվերդրաֆտի չափ
500.000 - 50.000.000 ՀՀ դրամ

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Օվերդրաֆտ «IDBusiness Shoppy»

Շահավետ պայմաններ և  մի շարք  արտոնություններ «IDBusiness Shoppy» օվերդրաֆտով

Շահավետ պայմաններով օվերդրաֆտ Ձեր բիզնեսի համար. «IDBusiness Shoppy» փաթեթի շրջանակներում Դուք կարող եք ստանալ 500.000 - 50.000.000 դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ և մարել այն մինչև 36 ամիս ժամկետում՝ առանց տարեկան սպասարկման վճարի և մինչև 45 օր մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով։

Օվերդրաֆտի հետ միասին Դուք ստանում եք նաև անվճար  առցանց հարթակների հասանելություն՝ IDBusiness Mobile և IDBusiness Online` Բանկ-Հաճախորդ համակարգի։ Առավելություններ

Արժույթի ընտրություն
Օվերդրաֆտ՝ ֏, $, € արժույթներով
Տոկոսագումարի արտոնյալ ժամկետ
45 օր մարման արտոնյալ ժամանակահատված
IDBusiness Mobile/Online
Կառավարեք Ձեր բիզնեսը հավելվածով կամ առցանց հարթակով
Արագ որոշման կայացում
Բիզնեսի պարզեցված վերլուծություն
Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ և ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ կամ Անհատ ձեռնարկատեր
Նպատակ
Շրջանառու միջոցների համալրման, ընթացիկ ծախսերի իրականացման և ձեռնարկատիրական այլ նպատակներով վճարային քարտի միջոցով տրամադրվող օվերդրաֆտ
Նվազագույն գումար
500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Առավելագույն գումար
50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Նվազագույն ժամկետ
6 ամիս
Առավելագույն ժամկետ
36 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Սկսած 11%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
11.6-20.6%
Սպասարկման ամսական վճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Օվերդրաֆտի գումարի և տոկոսագումարների մարումներ
Ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված օվերդրաֆտի գումարի 10%-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը, իսկ օվերդրաֆտի գումարի ամբողջական մարումը` օվերդրաֆտի պայմանագրով նախատեսված վերջնաժամկետին:
Տոկոսագումարների մարումն իրականացվում է քարտային հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելու միջոցով` յուրաքանչյուր մուտքից` հաշվեգրված տոկոսագումարի չափով:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
Վարկառուին ներկայացվող այլ պահանջներ
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց տարիքը օվերդրաֆտի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Օվերդրաֆտի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն։

2. Հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հանրագումարային 30-ից ավել ժամկետանց օրերի բացակայություն
Օվերդրաֆտի ապահովության նկատմամբ պահանջներ
Բանկի կողմից ընդունելի ապահովման միջոցներ, այդ թվում․
• Վարկարժանության գնահատական,

• Անշարժ գույք,

• Տրանսպորտային միջոց,

• Հիմնական և շրջանառու միջոցներ,

• Երաշխավորություն,

• Ֆինանսական հոսքեր (ապագա դրամական հոսքեր),

• Երաշխիքներ,

• Դրամական միջոցներ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք
Վարկ/գրավ (գրավի գնահատված իրացվելի արժեք) հարաբերակցություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` առավելագույնը` 50-100%` կախված գրավի տեսակից (գույքային գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ վարկը կարող է տրամադրվել նաև առանց գույքային գրավի ապահովման կամ միաժամանակ` գույքային գրավի և այլ ապահովմամբ (երաշխավորություն, ապագա դրամական հոսքեր, գույքային իրավունք և այլն):
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդից կամ գույքի գնահատված շուկայական/իրացվելի արժեքից
Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ
Անկանխիկ՝ Բանկում բացված վճարային քարտի միջոցով
Վճարային քարտի տեսակ և սպասարկման պայմաններ
1)«IDBusiness Shoppy» փաթեթի շրջանակում տրամադրվելու պարագայում՝ համաձայն Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող «IDBusiness Shoppy» փաթեթի Տեղեկատվական ամփոփագրի դրույթների
2)«IDBusiness Shoppy» փաթեթի շրջանակից դուրս տրամադրվելու պարագայում՝ համաձայն յուրաքանչյուր քարտի տեղեկատվական ամփոփագրով սահմանված պայմանների և սակագների, որոնք տեղադրված են հետևյալ հղումով՝ Բիզնես քարտերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց օվերդրաֆտի գումարի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վաղաժամկետ մարման տույժ` չի սահմանվում
Հայտի ընդունման և օվերդրաֆտի ձևակերպման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Բանկի ինտերնետային կայք (հայտի ընդունման մասով)
Տրամադրման դրական գործոններ
1) Դրական վարկային պատմություն,

2) Վարկարժանության դրական գնահատական,

3) Ֆինանսական բավարար վիճակ,

4) Բարի համբավ,

5) Այլ գործոններ
Մերժման գործոններ
1) Բացասական վարկային պատմություն,

2) Վարկարժանության բացասական գնահատական,

3) ՓԼ/ԱՖ ոլորտում առկա սահմանափակումները,

4) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

5) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

6) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

7) Այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 3-5 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Առավելագույնը 2 անգամ` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող օվերդրաֆտի տրամադրման պայմաններով
Օվերդրաֆտը տրամադրելու ժամկետ
Օվերդրաֆտի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր, եթե հաճախորդը օվերդրաֆտը ավելի ուշ ստանալու ցանկություն չի հայտնել` պահպանելով 31-րդ կետում նշված ժամկետը
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Օվերդրաֆտ. մինչև 50 մլն ֏
Մինչև 36 ամիս մարման ժամկետ

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 04.12.2023 05:40
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт