Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր

Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր

Օգտվեք փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկերից Ձեր բիզնեսի համար

Վարկի արժույթ
$
Տոկոսադրույք
Սկսած 6.9%
Մարման ժամկետ
14-1095 օր
Վարկի գումար
Սկսած 50,000 $

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր

Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր

Օգտվեք Բանկի կողմից առաջարկվող փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկերից շահավետ պայմաններով և դարձրեք Ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ ու եկամտաբեր:
Վարկը տրամադրվում է Բանկի կորպորատիվ հաճախորդներին՝ բիզնեսի ֆինանսավորման նպատակով։

Առավելություններ

Բարձր սահմանաչափ
Վարկի չափը սկսվում է 50,000 $-ից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Ցածր միջնորդավճար
Միանվագ ընդամենը 0․5%
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 6․9%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես հիփոթեք
Ձեռք բերեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 180 ամիս

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Դրամական միջոցների գրավով վարկեր
Ստացեք վարկ կամ վարկային գիծ՝ մինչև Ձեր ներդրած ավանդի չափով

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 3․04%-ից
Առանց վերին շեմի
Վարկի չափը կախված է գրավադրվող ավանդից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր
Բիզնես վարկեր սկսած 7% տոկոսադրույքից

Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 60 ամիս
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը տարեկան փաստացի 7%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Համեմատել այլ վարկի հետ

Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր
Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր
Վարկի չափը սկսվում է 50,000 ԱՄՆ դոլարից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Սկսած ընդամենը 6․9%-ից
Ցածր միջնորդավճար` միանվագ ընդամենը 0․5%
ԳՖԿ վարկային ռեսուրսով վարկեր
Դրամական միջոցների գրավով վարկեր
Լողացող տոկոսադրույքով դրամային վարկեր
Մինչև 150,000 $ կամ համարժեք ֏
Սկսած ընդամենը 9%-ից
Առավելագույնը 60 ամիս
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով
Սկսած ընդամենը 3․04%-ից
Վարկի չափը կախված է գրավադրվող ավանդից
Վարկի չափը սկսվում է 50,000,000 դրամից և կանոնակարգվում Բանկի կողմից
Անուիտետային, նվազող կամ խառը մարման տարբերակներ
Առավելագույնը 60 ամիս

Հատուկ առաջարկ

Վարկային գիծ

Ստացեք վարկային գիծ Ձեր բիզնեսի համար՝ 45 օր արտոնյալ ժամկետով, սկսած տարեկան 8․9% տոկոսադրույքից։ Վարկային գծից կարող եք օգտվել Visa Business վճարային քարտով, որն ընդունվում է ամբողջ աշխարհում և նախատեսում է մի շարք առավելությունների փաթեթ։

Փոփոխվող տոկոսադրույքով դոլարային վարկեր - Հատուկ առաջարկներ
Վարկի նպատակ
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների ձեռքբերումից առաջացած կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ
Վարկառու
ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, Անհատ ձեռնարկատեր
Արժույթ
ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազագույն ժամկետ
14 օր
Վարկի առավելագույն ժամկետ
1095 օր
Վարկի գումար
նվազագույն՝ 50,000 ԱՄՆ դոլար

առավելագույն՝ սահմանափակվում է ներքին կանոնակարգերով
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած` առաջին 180 օրը՝ 6.9%։ Վարկի պայմանագրի կնքման օրվանը հաջորդող 181-րդ օրվանից սկսած մինչև վարկային պայմանագրի վերջնաժամկետը՝ 10.9%։
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Վարկի գումարի 0.5% միանվագ
Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
Առավելագույնը 6 ամիս միանվագ` վարկային պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ
1. Անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,

2. Նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
12 ամիս
Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
Պահանջվում է համաձայն սակագների
Վարկի գումարի կանխիկացում
Համաձայն Բանկում գործող սակագների ( վարկի գումարի կամ դրա մի մասի կանխիկ օգտագործումը Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է սահմանափակվել (կանխիկ միջոցների օգտագործում է համարվում նաև հաճախորդի մեկ հաշվից Բանկում կամ այլ բանկերում գտնվող իր մեկ այլ հաշվին իրականացվող փոխանցումները)):
Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը:
Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• Ֆինանսական հոսքեր,

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր)*,

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
Համաձայն Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում գրավի առարկան ենթակա է ապահովագրման գնահատված շուկայական արժեքից: Գրավի մնացած տեսակների դեպքում վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմինը կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի տոկոս` օրական 0.1%,

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%,

Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` չի սահմանվում վարկի գործողության առաջին 180 օրվա ընթացքում վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում,

181-րդ օրվանից սկսած վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում սահմանվում է տույժ` վաղաժամկետ մարվող գումարի 3 %-ի չափով
Հայտի ընդունման վայր
Բանկի մասնաճյուղեր, գլխամասային գրասենյակ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո 15 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով:
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
Համաձայն Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Տոկոսադրույքը սկսած 6.9%-ից
Վարկի գումարը՝ սկսած 50,000 $-ից

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 23.10.2023 03:33
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт