ID-EIB-III Ծրագիր

ID-EIB-III Ծրագիր

Ստացեք մատչելի վարկեր գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության համար

Վարկի արժույթ
֏
Տոկոսադրույք
8% - 9.5%
Մարման ժամկետ
Մինչև 90 ամիս
Վարկի գումար
5,000,001 ֏-500,000,000 ֏

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
ID-EIB-III Ծրագիր

ID-EIB-III Ծրագրի շրջանակներում վարկեր

Ստացեք մատչելի վարկեր գյուղատնտեսության, գյուղ վերամշակման, արտահանման խթանման և արդյունաբերության իրականացման և զբոսաշրջության զարգացման նպատակով։
Վարկերը տրամադրվում են ID-EIB-III ծրագրի շրջանակներում և ընդգրկում մի շարք ոլորտներ։

Առավելություններ

Բարձր սահմանաչափ
Մինչև 500,000,000 ֏
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 90 ամիս
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8%-ից

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Բիզնես հիփոթեք
Ձեռք բերեք անշարժ գույք Ձեր բիզնեսի համար մատչելի պայմաններով

Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Ցածր տոկոսադրույք
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Հարմար մարման ժամկետ
Առավելագույնը 180 ամիս

Համեմատել այլ վարկի հետ

ID-EIB-III Ծրագիր
ID-EIB-III Ծրագիր
Սկսած ընդամենը 8%-ից
Առավելագույնը 90 ամիս
Մինչև 500,000,000 ֏
Բիզնես հիփոթեք
Խոշոր, Փոքր և Միջին, Միկրո վարկեր
ՀԱԱԳ
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
Առավելագույնը 60 ամիս
Սկսած ընդամենը տարեկան փաստացի 7%-ից
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8%-ից
ՀԱԱԳ ապահովագրման ենթակա գումարի չափով

Հատուկ առաջարկ

Էներջի վարկ

Օգտվեք Էներջի վարկատեսակից՝ նախատեսված փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար։ Սկսած տարեկան 8․5% տոկոսադրույքից՝ այս վարկատեսակը կօգնի խնայել էներգետիկ ռեսուրսները և ավելի շահավետ տնօրինել միջոցները։

ID-EIB-III Ծրագիր - Հատուկ առաջարկներ
վարկի նպատակ
գյուղատնտեսության, գյուղմթերքների վերամշակման, զբոսաշրջության, արտահանման խթանման և արդյունաբերության իրականացման նպատակով նյութական և/կամ ոչ նյութական հիմնական միջոցների, շրջանառու միջոցների ձեռքբերում/համալրում
հաճախորդ
գյուղատնտեսության, գյուղմթերքների վերամշակման, զբոսաշրջության, արտահանման խթանման և արդյունաբերության ոլորտներում զբաղված ՀՀ ռեզիդենտ միկրո, փոքր/միջին և խոշոր ձեռնարկություններ (այդ թվում` Անհատ ձեռնարկատերեր)
արժույթ
ՀՀ դրամ
վարկի նվազագույն ժամկետ
24 ամիս
վարկի առավելագույն ժամկետ
90 ամիս, բայց ոչ ավելի, քան վարկավորվող նախագծի տեխնիկական և տնտեսական ժամկետը
վարկի նվազագույն գումար
5,000,001 ՀՀ դրամ
վարկի առավելագույն գումար
500,000,000 ՀՀ դրամ
վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք
8-9.5%
վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
չի սահմանվում
վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Վարկի գումարի 0-1%
վարկի մարման առավելագույն արտոնյալ ժամկետ
30 ամիս
վարկի և տոկոսագումարների մարումներ
1. անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,

2. նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական,

3. խառը` վարկի մայր գումարի մարումները` ելնելով հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի առաջացման դինամիկայից, իսկ տոկոսագումարները` ամսական:
բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
բանկային հաշվի բացում/սպասարկում
Համաձայն Բանկում գործող սակագների
վարկի գումարի կանխիկացում
համաձայն Բանկում գործող սակագների (վարկի գումարի կամ դրա մի մասի կանխիկ օգտագործումը Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է սահմանափակվել (կանխիկ միջոցների օգտագործում է համարվում նաև հաճախորդի մեկ հաշվից Բանկում կամ այլ բանկերում գտնվող իր մեկ այլ հաշվին իրականացվող փոխանցումները))
վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը
վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ բանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (վարկի, վարկային գծի, օվերդրաֆտի և այլնի գծով),

2. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ
• անշարժ գույք,

• հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• տրանսպորտային միջոցներ,

• շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• ֆինանսական հոսքեր,

• երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• դրամական միջոցներ,

• թանկարժեք մետաղներ (իրեր)**,

• բաժնեմասեր,

• արժեթղթեր,

• իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք
վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
50-100%` կախված գրավի տեսակից և Բանկի իրավասու մարմնի որոշումից: Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը
գրավի առարկայի ապահովագրություն
Վարկի տրամադրման վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն
տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց վարկի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` վաղաժամկետ մարվող գումարի 5%-ի չափով
հայտի ընդունման վայր
Բանկի մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ
գլխավոր վարկային պայմանագրի կնքում
հաճախորդի ցանկությամբ վերջինիս հետ կարող է կնքվել գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 240 ամիս ժամկետով
տրամադրման դրական գործոններ
1) դրական վարկային պատմություն,

2) կայուն դրամական հոսքեր,

3) գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) բարի համբավ,

5) այլ գործոններ
մերժման գործոններ
1) բացասական վարկային պատմություն,

2) ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

3) գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

4) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

6) այլ գործոններ
որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 25 աշխատանքային օր
որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
որոշման վերահաստատման ժամկետ
առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
վարկը տրամադրելու ժամկետ
վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն
Վարկային պատմության կարևորության և սքորի կիրառության վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։
Պահանջվող փաստաթղթեր
634.79 KB

Դիմել հիմա

Մինչև 90 ամիս մարման ժամկետ
Սկսած ընդամենը 8%-ից

Հայտի ձև

Հաճախորդի տեսակը
ԱՁ
Իրավաբանական անձ
Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
+44 (Մեծ Բրիտանիա)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
Անձնագիր / Միջազգային անձնագիր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
ՀԾՀ / Սոց․ քարտ
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
Այլ փաստաթղթեր
Կցեք կամ քաշեք այն այստեղ
Ֆայլի չափը ոչ ավելի, քան 6 MB:Ֆայլի ընդունելի ձևաչափեր՝ pdf, jpg, png, gif, doc
Անընդունելի ֆայլ
© 2024 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 23.10.2023 03:36
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт