Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft

Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft

Օգտվեք Իդրամ անհպում վճարումներ ընդունող գործընկերների համար նախատեսված փաթեթից

Վարկի արժույթ
֏
Օվերդրաֆտ
Մինչև 50 մլն ֏
Դրամային հաշիվ
Անվճար
Visa Business card
1-ին տարին անվճար

Հիմնական

Հիմնական
Սակագներ
Փաստաթղթեր
Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft

Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft

Ընդունեք անհպում վճարումներ Իդրամ համակարգով և օգտվեք IDBank-ի կողմից տրամադրվող օվերդրաֆտի արտոնյալ փաթեթից։ Այս փաթեթի շրջանակներում կստանաք օվերդրաֆտ մինչև 50,000,000 դրամի չափով, ինչպես նաև Visa Business վճարային քարտ՝ մեկ տարի անվճար սպասարկումով, անվճար դրամային հաշիվ և շատ ավելին։

Առավելություններ

Visa Business վճարային քարտ
Քարտի գործողության  առաջին տարվա համար անվճար
Բանկային հաշիվ
Անվճար դրամային հաշիվ
Համակարգի միացում
Անվճար IDBusiness համակարգի միացում
Օվերդրաֆտ
Մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ

Ձեզ կարող է հետաքրքրել

Օվերդրաֆտ
Ստացեք շահավետ պայմաններով օվերդրաֆտ Ձեր բիզնեսի համար

Անվճար սպասարկում
Ամսական սպասարկման վճար չի գանձվում
Մատչելի տոկոսադրույք
Սկսած տարեկան 13%-ից
Արժույթի ընտրություն
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով

Համեմատել այլ վարկի հետ

Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft
Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft
Օվերդրաֆտ` մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ
Visa Business քարտ՝ քարտի գործողության առաջին տարվա համար անվճար
IDBusiness համակարգի միացում՝ անվճար
Դրամային բանկային հաշիվ՝ անվճար
ID-EIB-III Ծրագիր
Բիզնես հիփոթեք
Էներջի վարկ
Սկսած ընդամենը 8%-ից
Առավելագույնը 90 ամիս
Մինչև 500,000,000 ֏
Վարկատեսակը հասանելի է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Առավելագույնը 180 ամիս
Խնայում եք էներգաարդյունավետ համակարգերի շնորհիվ
Ցածր տոկոսադրույք` սկսած ընդամենը 8.5%-ից
Ցածր միջնորդավճար` սկսած ընդամենը 0․5%-ից

Հատուկ առաջարկ

Փաթեթ Start

Սկսեք Զարգացնել Ձեր Բիզնեսը ՝ ստացեք հիմնական ծառայությունների փաթեթը։ Օվերդրաֆտի հնարավորություն 500,000 ՀՀ դրամի չափով, տարեկան փաստացի 1․55% տոկոսադրույքով, 24 ամիս ժամկետով և այլն։ Ավելին՝ օնլայն հայտի հնարավորություն և ամենակարևորը՝ առանց թաքնված միջնորդավճարների։

Փաթեթ IDBusiness Shoppy Overdraft - Հատուկ առաջարկներ
Հաճախորդ
ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և Անհատ ձեռնարկատեր («Իդրամ» ՍՊԸ՝ անհպում վճարում ընդունող գործընկեր)
Նպատակ
Շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով Visa Business վճարային քարտով տրամադրվող օվերդրաֆտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
1,000,000
Առավելագույն գումար
50,000,000
Նվազագույն ժամկետ
6 ամիս
Առավելագույն ժամկետ
36 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Սկսած 16%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
17.1-18.5%
Սպասարկման ամսական վճար
Չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
Չի սահմանվում
Տրամադրման միջնորդավճար
Չի սահմանվում
Օվերդրաֆտի գումարի և տոկոսագումարների մարումներ
Ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված օվերդրաֆտի գումարի 20 %-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը, իսկ օվերդրաֆտի ամբողջական գումարի մարումը` ժամկետի վերջում:

Տոկոսագումարների մարումն իրականացվում է քարտային հաշվին դրամական միջոցներ մուտքագրելու միջոցով` յուրաքանչյուր մուտքից` հաշվեգրված տոկոսագումարի չափով:

Ընդ որում, առանձին դեպքերում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ նախորդ ամսվա ընթացքում օվերդրաֆտի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումների ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ կարող են չհաշվարկվել, եթե հաճախորդը նշված եղանակով օվերդրաֆտի օգտագործված մասի մարումը կատարի հաջորդ ամսվա մինչև 15-ը ընկած ժամանակահատվածում:
Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)
6 ամիս
Visa Business վճարային քարտի տրամադրում
Համաձայն Բանկում գործող սակագների (բացառությամբ քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճարի, որը չի սահմանվում քարտի գործողության առաջին տարվա համար):
Վարկառուին ներկայացվող այլ պահանջներ
ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց տարիքը օվերդրաֆտի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ
1. Օվերդրաֆտի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն։

2. Հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հանրագումարային 30-ից ավել ժամկետանց օրերի բացակայություն
Ապահովվածություն
• Վարկարժանության գնահատական,

• Անշարժ գույք,

• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,

• Տրանսպորտային միջոցներ,

• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,

• Դեբիտորական պարտքի իրավունք,

• Ֆինանսական հոսքեր (ապագա դրամական հոսքեր),

• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,

• Դրամական միջոցներ,

• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր),

• Բաժնեմասեր,

• Արժեթղթեր,

• Իրավունքի գրավ,

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք,
Վարկ/գրավ (գրավի գնահատված իրացվելի արժեք) հարաբերակցություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` առավելագույնը` 50-100%` կախված գրավի տեսակից (գույքային գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ վարկը կարող է տրամադրվել նաև առանց գույքային գրավի ապահովման կամ միաժամանակ` գույքային գրավի և այլ ապահովմամբ (երաշխավորություն, ապագա դրամական հոսքեր, գույքային իրավունք և այլն):
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդից կամ գույքի գնահատված շուկայական/իրացվելի արժեքից
Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
ՀՀ դրամով մեկ բանկային հաշիվը բացվում է անվճար, մնացած պայմանները` համաձայն Բանկում գործող սակագների
Տույժեր, տուգանքներ
ժամկետանց օվերդրաֆտի գումարի տույժ` օրական 0.1%։

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%։

Վաղաժամկետ մարման տույժ` չի սահմանվում
Հայտի ընդունման և օվերդրաֆտի ձևակերպման վայր
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
Տրամադրման դրական գործոններ
1) Դրական վարկային պատմություն,

2) Վարկարժանության դրական գնահատական,

3) Ֆինանսական բավարար վիճակ,

4) Բարի համբավ,

5) Այլ գործոններ
Մերժման գործոններ
1) Բացասական վարկային պատմություն,

2) Վարկարժանության բացասական գնահատական,

3) ՓԼ/ԱՖ ոլորտ առկա սահմանափակումները,

4) Ֆինանսական ոչ բավարար վիճակ,

5) Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

6) Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

7) Այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 3 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ
1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության ժամկետ
30 աշխատանքային օր
Որոշման վերահաստատման ժամկետ
Առավելագույնը 2 անգամ` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող օվերդրաֆտի տրամադրման պայմաններով
Օվերդրաֆտը տրամադրելու ժամկետ
Օվերդրաֆտի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր, եթե հաճախորդը օվերդրաֆտը ավելի ուշ ստանալու ցանկություն չի հայտնել` պահպանելով 28-րդ կետում նշված ժամկետը
Պահանջվող փաստաթղթեր
94.72 KB

Դիմել հիմա

Օվերդրաֆտ. մինչև 50 մլն ֏
Visa Business card՝ անվճար

Հայտի ձև

Կոդ
+374 (Հայաստան)
+375 (Բելառուս)
+7 (Ռուսաստան)
+32 (Բելգիա)
+1 (ԱՄՆ)
+1 (Կանադա)
+49 (Գերմանիա)
+86 (Չինաստան)
+995 (Վրաստան)
+380 (Ուկրաինա)
+33 (Ֆրանսիա)
+39 (Իտալիա)
+34 (Իսպանիա)
+971 (ԱՄԷ)
Մասնաճյուղ
«Արաբկիր» մասնաճյուղ
Գլխամասային գրասենյակ
«Կենտրոն» մասնաճյուղ
«Մալաթիա» մասնաճյուղ
«Նոր Նորք» մասնաճյուղ
«Բաղրամյան» մասնաճյուղ
«Շենգավիթ» մասնաճյուղ
«Վարդանանց» մասնաճյուղ
Աբովյանի մասնաճյուղ
Գյումրիի մասնաճյուղ
Դավթաշենի մասնաճյուղ
Էջմիածնի մասնաճյուղ
Վանաձորի մասնաճյուղ
«Էրեբունի» մասնաճյուղ
© 2023 All rights reserved by IDBank
ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԲ ԿՈՂՄԻՑ
Էջը թարմացվել է 02.05.2023 09:37
Կայքի նախագծումը և պատրաստումը՝ Новый сайт